Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de ontwikkeling van de inonzehaven verkeerendescheepstypen. Wil men zich deze nauwkeuriger voorstellen en hunne namen kennen, dan raadplege men de etsen van Porcelüs, Lons, Hollar, en vóór allen Zeeman. Daarnaast vormen diens schilderijen en topografische etsen een kostelijk materiaal, en de beste illustratie bij de levendige beschrijving van onze havenbuurt door Fokkens. Deze schrijft: „In de maant May varen de Groenlantze en volgen de machtige Vlooten der Moscovische, de Spaansche en Fransche Vlooten, gelijk ook de Noordtse en Oosterse, maar voornamelijk de overkostelijke en rijkgeladen Straat-vaarders, de West-Indisch-vaarders hier bij komende, deze brengen een ongelooflijke Rijkdom jaarlijks binnen deze Stadt".

Fokkens schat de jaarlijksche uitrusting van de OostIndische Compagnieschepen op zesdg of zeventig tonnen gouds, „ongelooflijk is het wat een derselver schepen met zijn uitredinge wel kost daar 400 of 500 Eters op zijn, zes hondert last mach zulk een schip innemen".

Jaarliks varen uyt deze Stadt'omtrent ses schepen, en zo veel komen uyt Indien alle Jaer hier weer, die met haar overkostelijke Indiaansche ladinge medebrengen omtrent de hondert, ook wel hondert en twintig tonne Gouds".

In 1605 had de Compagnie hier reeds schepen van 450 last doen bouwen, een belangrijke vooruitgang dus tegenover de 240 last, die in de dagen van Corn. Anthonisz als grootste charter voor onze haven gold.

Maar ook de admiraliteit heeft in de dagen van Fokkens de zware vlaggeschepen van Tromp, van Ghent en Sweers gebouwd, en later nog driedekkers, die deze overtroffen.

In tegenstelling met de zestiende-eeuwsche schepen zijn die der volgende eeuw rijk met beeldhouwwerk versierd, wat Vondel in zijn Lof der Zeevaart doet zeggen:

„Hoe Kristenreeders, hoe, wat mannen, zijt ge droncken Hetgeen de noot bedacht misbruict ge om meê te pronken".

Stellig heeft bij de rijke uitdossing van onze Compagnieschepen en Levantvaarders minder pronkzucht dan wel de wensch om in den vreemde indruk te maken, voorgezeten. Bij de hier in 1664 voor de pas opgerichtte Fransche Oost-Indische Compagnie gebouwde schepen heeft die eisch zeer zeker 104

104

Sluiten