Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veelal nog een rentevoet van 6V4%. In den loop dezer eeuw daalt dan de rente geleidelijk tot 3V2 en 3% om in de eerste helft der 18de eeuw den ongekend lagen stand van 272% te bereiken. Het goedkoope crediet is een belangrijke steun geweest voor de handhaving van den handelsbloei van Amsterdam.

Alleen door inschrijving op buitenlandsche leeningen kon de rentenier zich een hooger revenu verzekeren. Het is bekend, dat vooral sinds het einde der 17de eeuw Amsterdam een zeer gezochte kapitaalmarkt is geworden. Het aantal leeningen, dat in den loop der 18de eeuw door bemiddeling van Amsterdamsche bankiers is gesloten, is ongeloofelijk groot. Naast de staatsleeningen mogen hier ook de talrijke • West-Indische plantageleeningen vermeld worden. Bankiers als Andries Pels, Deutz, Clifford, Hope e.a. genoten een wereldreputatie.

Het middelpunt van den groothandel was toen, evenals nu, de beurs. Nadat tevoren de koopheden op andere plaatsen waren samengekomen, verkregen zij in 1611 een doelmatig beursgebouw, dat, met het sierhjk torentje van Hendrik de Keyser,een sieraad van het Rokin vormde. Voor den graanhandel diende de zeer eenvoudige korenbeurs op het Damrak. Behalve goederen en wissels werden ter beurze van Amsterdam reeds in den aanvang der 17de eeuw enkele effecten verhandeld. Het aantal daarvan was echter nog zeer beperkt; behalve obligaties van Holland en van de Generaliteit eigenlijk alleen de aandeden der beide groote compagnieën. Naast de algemeene officieele prijscourant was er dan ook voor langen tijd nog geen behoefte aan een aparte prijscourant van effecten. Deze komt pas voor, wanneer in de 18de eeuw, vooral na 1720, het aantal verhandelbare effecten zich snel uitbreidt. Weliswaar zijn van de talrijke handelsvennootschappen, die in de speculatieperiode van omstreeks 1720 zijn gesticht, de meeste spoedig weer verdwenen, doch er bleven toch wel eenige over. Bovendien werden nu ook vele buitenlandsche fondsen ter beurze van Amsterdam verhandeld.

De techniek van den beurshandel was toenmaals te Amsterdam reeds zeer ontwikkeld. Reeds in de 16de eeuw bestond hier termijnhandel in graan en in andere goederen. De aandeelen der beide compagnieën vormden, door hun sterke

• 121

Sluiten