Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68ooo in 1920. Relatief bleef hun getal vrijwel gelijk: het bedraagt ongeveer 10% der bevolking.

In 1882 werd een nieuw Hervormd Weeshuis gesticht aan de Tesselschadestraat. dat enkele jaren geleden werd verplaatst naar de Keizersgracht. De Hersteld-EvangelischLuthersche Gemeente opende in 1826 haar Wees- en Oudeliedengesticht in het voormalig N. Z. Heerenlogement op de Heerenmarkt. Daarentegen werd het Weeshuis der Engelsche Gereformeerde Kerk op den O. Z. Achterburgwal in 1865 opgeheven. De Gereformeerde Kerk stichtte in 1891 een weezenpaviljoen aan de Hugo de Grootkade en verplaatste haar Oudehedenhuis in 1903 naar de Nieuwe Heerengracht. Ook de Evangelisch-Luthersche Gemeente stichtte in 1883 een nieuw Diaconie Weeshuis aan de Weteringschans en in 1909 een Diaconiehof aan het Staringplein. Een nieuw Nederlandsch-Israëlietisch Jongensweeshuis werd in 1865 gesticht Uit 1833 dagteekent het Nederlandsch-Israëhetisch Oude mannen-, vrouwen- en ziekenhuis.

Stedelijke mstellingen als het Oudemannenhuis en het Leprozenhuis werden respectievelijk in 1842 en 1860 opgeheven. Overigens nam de stedelijke armenzorg en maatschappelijke steun groote afmetingen aan.

Ook in zake wetenschap en onderwijs bracht de tijd na 1795 groote veranderingen. Had de Fransche overheersching het oude Athenaeum met ondergang bedreigd, de goede wenschen, die de Souvereine Vorst bij zijn eerste bezoek er voor uitsprak, deden de hoop ontstaan op gelijkstelling met de Landshoogescholen. Eerst in 1876 werd die wensen vervuld, en werd het in 1862 van de Agnietenkapel naar de Garnalendoelen — de tegenwoordige Universiteitsbibhotheek — verplaatste Athenaeum tot Universiteit, die in 1880 naar de localen van het voormahge Oudemannenhuis werd overgebracht, en zich sedert uitbreidde tot eene instelling met een tachtigtal hoogleeraren en 1900 studenten, die over ongeveer 25 laboratoria beschikt. De bestaande kerkelijke seminariën werden in de Universiteit opgenomen: de Remonstrantsche kweekschool was echter in 1872 naar Leiden verplaatst. In 1880 werd door dr. A. Kuyper de Vrije Universiteit gesticht, die thans 15 hoogleeraren en ruim 300 studenten telt.

De 19e eeuw bracht ook de omzetting van de oude Latijn162

Sluiten