Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koophandel nog over malaise; in het volgende jaar valt eenige kentering waar te nemen; in 1898 is er van voorspoed sprake. Men bespeurt ook hier de gevolgen van den opbloei van het achterland; weldra wordt de voorspoed algemeen en het jaarverslag van 1899 constateert zelfs dat er door de geheele beschaafde wereld als een adem van opgewekt leven gaat „als een trilling van grootere activiteit".

Ook Amsterdam heeft hiervan de voordeden genoten; het aantal ingeklaarde schepen en de handdsomzet namen belangrijk toe. Sedert de instelling van het Cultuurstelsel warén groote hoeveelheden Indische producten op de Amsterdamsche markt geworpen; vooral de suiker- en de koffiehandel werden toen van groote beteekenis. Na het afschaffen der gouvernementscultures kwam hierin een groote verandering; de koffieproductie nam geleidelijk af, terwijl voor de suiker, die door de particuliere cultures in steeds grooter hoeveelheden gekweekt werd, door de concurrentie der beetwortelsuikerfabricatie in Europa en de suikerpohtiek der verschillende staten andere afzetgebieden moesten worden gezocht. Nam Amsterdams beteekenis als stapelplaats dus voor deze producten af, andere artikelen boden ruimschoots vergoeding; door den opbloei der tabakscultuur werd Amsterdam een der belangrijkste tabaksmarkten, terwijl de aanvoer der Braziliaansche koffie, dank zij vooral het initiatief der Nederlandsche Handel Maatschappij, van zeer groote beteekenis werd. Van groot nut bleek hierbij de stichting der Zuid Amerika-Lijn, in 1899 opgericht, die zich aanvankelijk alleen naar de La Plata richtte, en moeilijke jaren doormaakte, totdat zij, dank zij den steun der N. H. M. en der regeering kon worden gereorganiseerd tot den Koninklijken Hollandschen Lloyd, ook de Braziliaansche havens aanliep en zich ging toeleggen op het personenverkeer.

De oude maatschappijen kwamen in dit tijdperk, dat zich tot aan den wereldoorlog uitstrekt, tot grooten bloei; een blik op de grafieken, welke de toename der tonnage, van de vervoerde lading en van het passagiersverkeer weergeven, toont dit duidelijker aan dan woorden zouden kunnen doen. Van de zijde van de gemeente zoowel als van particuliere zijde werd dan ook het mogelijke gedaan tot bevordering der scheepvaart De outillage van de haven werd voortdurend verbeterd, de

181

Sluiten