Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

present geweest zijnde Leden zullen worden vermeld, waarna de President de voorgelezen extensie in deliberatie zal brengen, en dezelve finaal arresteren, wanneer bij de meerderheid begrepen wordt dat zij overeenkomt met het verhandelde en geresolveerde.

In de laatste zitting vóór het scheiden der Staten-Generaal, zullen' de notulen, staande de Vergadering, worden geresumeerd en gearresteerd.

Art. IV. De Kamer verdeelt zich, naar aanleiding van art. 107 der Grondwet, in zeven Afdeelingen, welke bij loting iedere maand vernieuwd worden. Elke Afdeeling verkiest een harer Leden tot Voorzitter, om het besluit der meerderheid op te maken, en het verslag daarvan over te brengen in de centrale Afdeeling.

Art. V. De centrale Afdeeling wordt zamengesteld uit alle d? Rapporteurs van de bijzondere Afdeelingen, voorgezeten door den President der Vergadering, en geadsisteerd door den Griffier. In dezelve worden de Adviesen der bijzondere Afdeelingen overwogen en een algemeen verslag opgemaakt door den Griffier.

Art. VI. De President zal bij de deliberatiën in acht nemen, dat aan al de Leden behoorlijke gelegenheid gegeven worde, om hunne bedenkingen voor te dragen.

Art. VIL De President de zaak genoegzaam toegelicht oordeelende, brengt dezelve in omvraag, achtervolgens de orde der in art. 2 gemelde lijst. Hij zal evenwel gehouden zijn de Vergadering te raadplegen, wanneer een tiende of meer der present zijnde Leden de voortzetting der deliberatiën mogt begeeren.

Art. VIII. Er zullen geene protesten, aanteekeningen of contraaanteekeningen in registers of notulen worden aangenomen. Alleen zal het aan ieder der Leden vrijstaan om bij eene genomen Resolutie te doen aanteekenen, dat hij zich met dezelve niet conformeert, zonder opgave van de redenen waarom.

Art. IX. Aan den President wordt overgelaten om (de zaak des vorderende) eene genomen resolutie, zonder resumtie te doen uitgeven, mits daarvan in de notulen melding worde gemaakt.

Art, X. Bijaldien het publiek zich mogt veroorloven om bij de discussiën en deliberatiën der Kamer, welke volgens art. 108 der Grondwet in het openbaar gehouden worden, eenig teeken van goed- of afkeuring te geven, staat het aan den President vrij, om zoodanige personen, welke zich hieraan schuldig mogten maken, de zaal te doen ruimen. Te dien èinde zal er eene wacht te zijner dispositie aan den uitgang der zalen geplaatst worden, en een deurwaarder zal binnen dezelve gelast zijn om aan de toehoorders de behoorlijke orde en stilte te doen in acht nemen.

Art. XI. Zoo dra drie Leden der Vergadering eischen, dat dezelve zich in Committé-Generaal formere, zal de President zulks in omvraag brengen, en een tiende of meer der tegenwoordig zijnde Leden dit goedkeurende, zal de Kamer in een Committé-Generaal overgaan. De President heeft altoos het regt om de Vergadering in Committé-Generaal te formeren, (Art. \1& der Grondwet.)

Art. XII. De Kamer met gesloten deuren raadplegende, zal de President met goedvinden derzelve, aan de Leden de geheim-

2

Sluiten