Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent eene zoo gewichtige zaak als de schriftelijke voorbereiding van de beraadslaging over wetsontwerpen, komen slechts twee bepalingen, die van de artikelen IV en V, in het reglement voor. Zij hielden verband met de artikelen 107 en 109 der Grondwet, waarbij een afdeelingsonderzoek van wetsontwerpen was voorgeschreven en ten aanzien van de beraadslaging was bepaald, dat daaraan moest ten grondslag liggen een algemeen verslag, uitgebracht uit naam der afdeelingen. Ook omtrent de openbare beraadslagingen bevat het reglement slechts enkele voorschriften. Men kan zich dan ook, na lezing van het reglement, geen juiste voorstelling vormen van de wijze van behandeling van wetsontwerpen van hunne indiening af tot aan de aanneming of verwerping. Uit het reglement blijkt niet, dat en hoe de Regeering in de behandeling der wetsontwerpen werd betrokken. Toch had dit plaats. Het is daarom hier de plaats om uiteen te zetten, hoe de wijze van werken der Kamer zich onder het reglement van 1815 heeft ontwikkeld.

Indiening van wetsontwerpen. In den regel werden zij door den Koning aan de Kamer aangeboden bij schriftelijke boodschap, bij uitzondering — in de eerste jaren na 1815 — namens den Koning door Ministers persoonlijk, soms vergezeld door één of twee leden van den Raad van State, of door commissiën, uit twee leden van den Raad van State bestaande. De begrootingsontwerpen werden steeds aan de Kamer aangeboden door den Minister van Financiën, somtijds door twee leden van den Raad van State of eene enkele maal door Directeurs-Generaal der belastingen vergezeld. De Ministers en commissiën, die wetsontwerpen bij de Kamer inbrachten, werden in de voorzaal ontvangen, en ook weder tot daar uitgeleid, door eene commissie uit de Kamer van vier leden.

Onderzoek van wetsontwerpen. De bij de Kamer ingekomen wetsontwerpen, in de eerste jaren na 1815 somtijds, later vrijwel geregeld van eene memorie van toelichting vergezeld, werden tot onderzoek gezonden naar de afdeelingen, waarin de Kamer zich overeenkomstig de bepaling van artikel IV van het reglement van orde verdeelde. Gewoonlijk werden de inkomende ontwerpen behandeld in de afdeelingen der loopende maand, maar meermalen werden

4

Sluiten