Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaging over het wetsontwerp, eene afzonderlijke beraadslaging worden geopend.

De voorstellen der commissie werden in de afdeelingen onderzocht, doch er werd geen verslag over uitgebracht.

Ten einde omtrent het denkbeeld der commissie om aan de leden gelegenheid te geven wijzigingen op wetsvoorstellen in te dienen, de denkwijze der Kamer volledig te leeren kennen, had de Centrale afdeeling aan de leden twee vragen ter beantwoording voorgelegd, n.1. of men verlangde, dat de commissie in nadere onderhandeling met de Regeering zou treden, ten einde zoo mogelijk aan het bedoelde denkbeeld gevolg te kunnen geven, dan wel of aan de commissie zou worden verzocht om, in den geest van dat denkbeeld, een nader plan voor te dragen, strekkende om zonder medewerking der Regeering het beoogde doel te bereiken. Beide vragen werden in ontkennenden zin beantwoord. *)

Met de sluiting der zitting kwam het voorstel te vervallen. (Hand. 1843—1844, blz. 32, 398, 404; bijl. blz. 195—198.)

Na de opening der zitting 1844—1845 deed de heer van Goltstein den 24sten October opnieuw het voorstel eene commissie tot herziening van het reglement te benoemen. Dit voorstel werd aangenomen en de taak om een nieuw voorstel tot herziening te ontwerpen, werd aan dezelfde commissie, die in de vorige zitting werkzaam was geweest, opgedragen. De commissie kweet zich met spoed van hare taak en reeds den 31sten October 1844 deed zij aan de Kamer eene voordracht tot verandering van het reglement, vergezeld van eene uitvoerige memorie van toelichting.

Het voorstel der commissie was in hoofdzaak gelijk aan dat, in de vorige zitting gedaan en strekte dus om, ter voorbereiding van de openbare beraadslaging over wetsontwerpen, eene meer zelfstandige commissie van rapporteurs te doen optreden, thans evenwel aangevuld met bepalingen, strekkende om aan de leden gelegenheid te geven amendementen bij die commissie in te dienen.

Dit nieuwe voorstel vond, bij de overweging in de afdee-

*) Hand. 1844—1845, bijl. blz. 318.

25

Sluiten