Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gronden en bedenkingen doet kennen, welke ter aanneming of verwerping van het voorstel zijn aangevoerd. Zóó bepaalde het nieuwe artikel 78.

Met de prise en considération van voorstellen van leden werd beoogd om, door vooraf te beslissen omtrent de noodzakelijkheid van de behandeling van het onderwerp van het gedane voorstel, de behandeling au fond van een door de Kamer niet gewenschte zaak te ontgaan en zoodoende vruchteloozen arbeid en noodeloos tijdverlies te voorkomen. De over de préalabele quaestie handelende bepaling luidde: Zoodanig voorstel wordt naar de afdeelingen verzonden, alwaar aanvankelijk wordt overwogen, of het voorstel al dan niet een onderwerp van nader onderzoek zal uitmaken. Van deze overweging wordt een algemeen verslag, uit naam der onderscheidene afdeelingen, door de commissie der hiertoe te benoemen rapporteurs opgemaakt en in eene openbare zitting uitgebracht. De Kamer bepaalt den dag der beraadslaging, enz.

Het gewijzigde reglement werd den 30sten Maart 1846 aangenomen. Het trad met den aanvang der zitting 1846— 1847' in werking.

De commissie voor de herziening publiceerde op uitnoodiging der Kamer een Kort Overzicht van het voorgevallene omtrent deze herziening van het reglement, afgedrukt op blz. 487 en vlg. van de Hand.

(Hand. 1845—1846, blz. 215—277; bijl. blz. 463—504.)

In de zitting 1847—1848 kwam den 9den Mei bij de Kamer eene missive in van den Minister van Binnenlandsche Zaken, betreffende de toepassing van art. 104 van het reglement van orde op ongezegelde adressen van Provinciale en Gedeputeerde Staten (ter zijde leggen). Deze missive werd in handen eener commissie gesteld, die den 12den Mei verslag uitbracht. Naar aanleiding daarvan besloot de Kamer, dat door of vanwege Provinciale Staten aan haar gerichte adressen niet gezegeld behoefden te zijn (Hand. 1847—1848, blz. 287—288, 308 en 311).

Zitting 1849. In de vergadering van 19 Februari 1849 deed de heer Thorbecke het voorstel om eene commissie te benoemen, aan welke de zorg zou zijn opgedragen een

29

Sluiten