Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijzigd reglement van orde bij de Kamer in te dienen, en inmiddels die voorzieningen voor te dragen, die spoed vereischten en uit de verandering der Grondwet voortvloeiden. Overeenkomstig dit voorstel werd besloten. In de vergadering van 1 Maart werd door den Voorzitter medegedeeld, dat deze commissie met haar verslag gereed was en werd dit naar de afdeelingen verzonden. De commissie had zich dadelijk in den geheelen omvang van de haar opgedragen taak gekweten. Behalve voorstellen in verband staande met de nieuwe grondwettelijke bepaling betreffende het recht van amendement, kwam het der commissie wenschelijk en onvermijdelijk voor „dat omtrent de wijze van overweging, bearbeiding en beraadslaging der regeeringsvoorstellen zonder eenig uitstel die verbeteringerl worden ingevoerd, welke de nieuwe Kamer in staat kunnen stellen, van den aanvang harer werkzaamheden af, ten volle aan hare roeping te beantwoorden". Ten aanzien van het bij de nieuwe Grondwet aan de Kamer verleende recht van enquête, behield de commissie zich echter voor later een voorstel te doen, wanneer de wet wegens dat recht, waarvan het ontwerp bij de Kamer was ingezonden,, zou zijn vastgesteld.

De voorstellen der commissie kenmerkten zich in het algemeen door een streven naar meer openbaarheid bij de behandeling van 's lands zaken, dan tot dusver plaats had, en om het zwaartepunt van de behandeling van wetsvoorstellen te verplaatsen van de afdeelingen naar de commissie van rapporteurs en de openbare beraadslaging. De commissie meende, dat, nu de Grondwet niet meer bepaalde, dat de Kamer moest raadplegen over het algemeen verslag uit naam der onderscheidene afdeelingen uitgebracht, het verslag over een wetsvoorstel een geheel ander stuk moest worden dan vroeger en daartoe het beginsel van de geheele zelfstandigheid der rapporteurs tegenover de afdeelingen in het reglement moest worden gebracht. Die zelfstandige commissie van rapporteurs moest de leiding hebben van de geheele behandeling van een wetsontwerp. Niet alleen zou zij haar verslag naar eigen inzicht moeten samenstellen, waarbij zij van het in de afdeelingen verhandelde zooveel mogelijk nut zou kunnen trekken, maar haar verslag zou als slotsom ook eene conclusie harer overwegingen moeten

30

Sluiten