Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgestelde wijzigingen. De voorgedragen bepalingen kwamen op het volgende neer. Opmaken van een procesverbaal van het in elke afdeeling verhandelde door een daartoe te benoemen lid, welk proces-verbaal aan de leden en aan de Regeering zou worden toegezonden. Na het afdeelingsonderzoek wordt het nader onderzoek van het ontwerp, ter voorbereiding der openbare beraadslaging, opgedragen aan eene commissie, waarvan de leden, tot een door de Kamer te bepalen getal, door den Voorzitter zouden worden benoemd, tenzij de. Kamer anders besliste. Algemeen rapporteur zou zijn een der leden of de griffier. De commissie zou het wetsontwerp onderzoeken, ook naar aanleiding van den inhoud van de processen-verbaal van het afdeelingsonderzoek, kon in overleg treden met de Regeering en moest een beredeneerd verslag uitbrengen en daarbij de wijzigingen voegen, die zij raadzaam achtte. Over regeeringswijzigingen, na het verslag aangebracht, en over alle amendementen zou gedurende de beraadslaging het oordeel der commissie worden gevraagd. Op voorstel van vijf leden, van de commissie of van den Voorzitter, zou de Kamer de beraadslaging over regeeringswijzigingen en amendementen kunnen uitstellen of naar de afdeelingen of de commissie verzenden, om verslag daarover uit te brengen, terwijl de commissie bevoegd zou zijn over de wijzigingen met de Regeering in overleg te treden.

De voor het gedane voorstel door de afdeelingen benoemde commissie van rapporteurs bracht 27 Mei 1879 verslag uit, waarin het antwoord van de voorstellers op de te hunner kennis gebrachte opmerkingen was opgenomen. Tot overeenstemming omtrent wenschelijk geachte veranderingen in het gedane voorstel had de schriftelijke gedachtenwisseling niet geleid. De commissie deed een eigen voorstel aan de Kamer. Later trok zij dit weer in en stelde in de plaats daarvan eenige amendementen voor op het voorstelGodefroi c. s., in hoofdzaak strekkende om uit dat voorstel te doen vervallen de bepalingen betreffende het opmaken van processen-verbaal van het afdeelingsonderzoek en de benoeming eerst daarna van eene speciale commissie.

Het voorstel-Godefroi c. s. kwam 15 October in beraadslaging. Daarbij verklaarden de voorstellers de amendementen der commissie van rapporteurs over te nemen. Het

83

Sluiten