Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reglement in het algemeen en in het bijzonder, of zij aan het stelsel van zelfstandige rapporteurs hun steun wilden verleenen. Bij allen, schreef hij in zijne toelichting, vond hij instemming; allen, zonder onderscheid, verklaarden dat stelsel te wenschen, maar bij nadere ge dacht en wisseling bleek hem, dat verschillende leden wel het streven wilden ondersteunen, maar niet persoonlijk wilden medewerken tot het indienen van een voorstel. Toen ging de heer van Eek alleen tot het doen van een voorstel over.

De bepalingen betreffende het daarbij voorgedragen stelsel van zelfstandige rapporteurs kwamen op het volgende neer. Vóór het afdeelingsonderzoek van een wetsontwerp van grooten omvang of wijde strekking zou, hetzij op verzoek van de Regeering, hetzij bij besluit der Kamer, eene commissie van zeven leden benoemd worden, aan welke zou worden opgedragen het aangeven van hoofdpunten, om te dienen als leidraad bij de beschouwingen in de afdeelingen. Alle leden der Kamer zouden na de ronddeeling van een wetsontwerp of na ronddeeling van den leidraad beknopte opmerkingen ter griffie kunnen inzenden, welke aan de afdeelingen zouden worden toegezonden. De wetsontwerpen zouden in de afdeelingen worden onderzocht met „opvolging" van den leidraad. Na de overweging zou elke afdeeling een rapporteur benoemen. Deze rapporteurs zouden een algemeenen rapporteur benoemen, onderling mededeelen hetgeen in de afdeelingen is aangemerkt, behandeld of verlangd, het voorstel aan hunne eigen beoordeeling onderwerpen, de wijzigingen opstellen, die zij noodig achtten en beslissen of dè aanneming van het voorstel met of zonder wijzigingen, of wel de afwijzing van het voorstel aan de Kamer zou worden aangeraden. Wanneer de commissie zou besluiten de afwijzing van het voorstel aan de vergadering aan te raden, wijzigingen daarin of inlichtingen van de Regeering mocht Verlangen, zou zij mondeling of schriftelijk, door tusschenkomst van den Voorzitter der Kamer, in overleg met de Regeering kunnen treden. Daarna zou de commissie een Verslag uitbrengen,, hetwelk zou moeten behelzen: datgene, wat in de afdeelingen was aangemerkt, behandeld en verlangd, voor zoover dit tot eene juiste kennis en waardeering van het voorstel in aanmerking kon komen; de mededeeling der uitkomsten

86

Sluiten