Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het wetsvoorstel raadzaam mocht achten. Voorts zou het verslag vergezeld gaan van de stukken, gedurende het onderzoek der commissie bij haar ingekomen. In dit verslag zou het gevoelen van de minderheid der commissie moeten worden opgenomen.

De commissie van onderzoek voor de begrootingswetten zou onderling de haar opgedragen werkzaamheden moeten verdeel en. Haar voorzitter, zou voor één of meer hoofdstukken der begrooting telkens de leden aanwijzen, die deze hoofdstukken zouden hebben te onderzoeken en daarvan aan de commissie verslag te doen.

Ten aanzien van punt 3°. (de tweede lezing) werd het volgende voorgesteld:

„Indien een wetsvoorstel in den loop der beraadslaging wijziging heeft ondergaan, wordt, tenzij de Kamer anders besluite, tot de stemming over het geheele ontwerp niet overgegaan vóór de tweede vergadering na het sluiten der beraadslaging. In dien tusschentijd kunnen door de leden nieuwe wijzigingen, mits schriftelijk, worden voorgesteld. Over die wijzigingen en de daarmede in verband staande artikelen kan vóór de eindstenrming worden beraadslaagd. Indien gedurende deze laatste beraadslaging nogmaals wijzigingen zijn aangenomen of veranderingen door de Regeering zijn aangebracht, wordt, tenzij de Kamer anders besluite, de eindstemming wederom minstens tot de tweede op het sluiten dezer beraadslaging volgende vergadering verdaagd. Heropening van de beraadslaging heeft dan niet meer plaats."

' Het voorstel omtrent de commissie voor de verzoekschriften had de strekking om bij den aanvang van elk zittingjaar door den Voorzitter eene commissie voor de verzoekschriften van vijftien leden te doen benoemen, welke commissie zou zijn belast met het doen van verslag over al de verzoekschriften, welke gedurende dat jaar inkwamen, behalve die, welke betrekking hadden op wetsvoorstellen. De laatste zouden door den Voorzitter aan de commissie van rapporteurs of aan die tot onderzoek worden ter hand gesteld. Hij, die gedurende een zittingjaar of een gedeelte daarvan lid van deze commissie was geweest, zou gedurende het eerst-

92

Sluiten