Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgend zittingjaar van de deelneming aan die commissie zijn vrijgesteld. Verder zouden de bepalingen van het bestaande reglement omtrent de commissie voor de verzoekschriften worden aangevuld met de voorschriften, dat zij onderling de haar opgedragen werkzaamheden verdeelde; dat zij een voorzitter en een ondervoorzitter benoemde en geen besluit zou kunnen nemen, zoo niet de helft harer leden bijeen was.

Verder werd o. m. voorgesteld: dat als regel op Zaterdag en Maandag geen vergadering zou worden gehouden; dat tot voortzetting der vergadering des avonds of tot het houden van avondvergadering een besluit der Kamer werd vereischt; dat ieder lid zou spreken van zijne gewone plaats of van eene spreekplaats; dat hoofdelijke stemming als regel zou vervallen en alleen plaats hebben als zulks werd verlangd; dat over wijzigingen, door de Regeering na het eindverslag in een wetsontwerp gebracht, en over alle amendementen gedurende de beraadslaging het oordeel der commissiën van rapporteurs of van onderzoek zou worden gevraagd. Voorts werd schrapping voorgesteld van de bepalingen van het geldende reglement, dat wijzigingen, voorgesteld door commissiën van rapporteurs of hare meerderheid, van rechtswege een onderwerp van beraadslaging uitmaakten en dat amendementen, om in beraadslaging te komen, door vijf leden moesten worden ondersteund.

Het voorstel van de heeren de Savornin Lohman en Schaepman werd 15 en 16 Mei in de afdeelingen onderzocht. De commissie van rapporteurs bracht 27 Juni een voorloopig verslag uit. Het hoofdpunt der voorstellen, de commissie van onderzoek en de begrcK)tingscommissie, vond krachtige verdediging, maar ook veel bestrijding. Er waren leden, die meenden, dat metterdaad het stelsel van zelfstandige rapporteurs zou worden ingevoerd en daartegen overwegend bezwaar hadden; anderen meenden, dat de voorgestelde commissie van onderzoek geen commissie van zelfstandige rapporteurs zou zijn, vooral omdat zij niet los werd gemaakt van het verhandelde in de afdeelingen. Met de begrootingscommissie kon de groote meerderheid der in de afdeelingen aanwezige leden zich niet vereenigen. Uitvoerig werd ook besproken de vraag, in hoeverre van de

93

Sluiten