Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van politieke fracties, welke in de gedachte wijze van samenstelling van commissies voor belangrijke wetsontwerpen lag opgesloten. Door verscheidene leden werd verder verlangd, dat aan de voorgestelde wijziging een voorstel zou worden toegevoegd tot beperking van het recht der leden om amendementen in te dienen. Bij de memorie van antwoord weerlegden de voorstellers de verschillende tegen hun voorstel ingebrachte bezwaren. Benoeming van eene commissie van twaalf leden voor de verzekeringswetten lag wel is waar in hunne bedoeling, maar het gedane voorstel was los daarvan, aangezien de Kamer bij aanneming over het aantal leden een afzonderlijk besluit zou moeten nemen. Tot voorstellen omtrent beperking van het recht der leden om amendementen in te dienen, wenschten de voorstellers niet over te gaan, te minder waar zij niet zeker waren omtrent dit punt onderling tot overeenstemming te geraken.

Het voorstel, bij de memorie van antwoord eenigszins gewijzigd, kwam 8 Maart in beraadslaging. Het werd door den heer Bos bestreden. Hij was van meening, dat door aanneming van het voorstel het afdeelingsonderzoek eigenlijk tot eene bloote formaliteit zou worden gemaakt, evenals de openbare beraadslaging, en dat de gewijzigde wetsontwerpen eigenlijk door de commissie van voorbereiding in plaats van door de Kamer zouden worden behandeld. De heer de Savornin Lohman verdedigde het voorstel, dat met 58 tegen 16 stemmen werd aangenomen.

Dientengevolge kwamen de artikelen 36 en 38 van het reglement als volgt te luiden:

„Art. 36. Op voorstel des Voorzitters of op een door tien leden geteekend verzoek kan de Kamer het onderzoek van een wetsvoorstel opdragen aan eene Commissie van Voorbereiding van vijf of meer leden.

Wordt zulk eene Commissie benoemd, dan zijn de artikelen 25 tot 35 op de behandeling van zoodanig wetsontwerp niet van toepassing. *)

Bestaat de Commissie uit een even aantal leden, dan heeft, indien bij door haar te houden stemmingen de stemmen staken, de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 38. De Voorzitter verdeelt de leden der Commissie over

1) Deze artikelen hadden betrekking op commissiën van rapporteurs.

101

Sluiten