Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanig op te treden. Bij aanneming van het voorgestelde artikel betreffende den tijdelijken Voorzitter zou deze veelal dezelfde zijn als de benoemde Voorzitter en kon in dat geval van overdracht moeilijk gesproken worden;

5°. schrapping van het laatste lid van art. 140, luidende: „Hij, die na zijne verkiezing tot lid van de Staten-Generaal een bezoldigd Staatsambt, dat hij niet reeds tijdens die verkiezing vervulde, aanneemt, geeft daarvan dadelijk kennis aan de Kamer." Dit voorstel hield verband met de schrapping van de bepaling uit de Grondwet, bij hare laatste herziening, dat zij, die na hunne verkiezing een bezoldigd Staatsambt aannamen, dat zij niet reeds tijdens die verkiezing vervulden, van rechtswege hun Kamerlidmaatmaatschap verloren.

Bij het afdeelingsonderzoek waren, blijkens het verslag over het voorstel, nog ter sprake gekomen: de mogelijkheid én wenschelijkheid in het reglement bepalingen op te nemen omtrent de wijze van stemmen over de toelating der leden; de bevoegdheid der Kamer tot niet-toelating; de uitlegging van het toenmalige art. 134 der Kieswet (toelating of niettoelating van alle leden eener nieuwe Kamer en bloc). De voorstellers gingen op deze punten niet in.

De voorstellen werden den 16den April 1918 door de Kamer zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

(Hand. 1917—1918, blz. 2268; bijl. n°. 311.)

In Maart 1919 werden, behalve door de invoeging van het hoofdstuk over de Commissie voor Buitenlandsche Zaken, ten gevolge vatt de aanneming van een voorstel van den heer de Savornin Lohman en zes andere leden (allen voorzitters van Kamerfracties), nog een aantal belangrijke wijzigingen in het reglement van orde gebracht. Het voorstel werd 7 Januari 1919 bij de Kamer ingediend en den 11 den Maart d.a.v. met 48 tegen 13 stemmen aangenomen.

Ten aanzien van de schriftelijke voorbereiding der openbare beraadslaging over wetsontwerpen betroffen de wijzigingen:

1°. veranderingen in taak en bevoegdheid der commissie van rapporteurs;

119

Sluiten