Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de regeeringsbescheiden op comptabel gebied, invoeren van controle op de uitgaven gedurende den loop van een dienstjaar, bevordering van bezuiniging op de Staatsuitgaven in het algemeen en in het bijzonder het voorkomen Van overschrijding van toegestane sommen.

Dit voorstel, waaromtrent 23 Maart verslag werd uitgebracht, bleef ten gevolge van het vroeg in het jaar uiteengaan der Kamer in verband met de algemeene verkiezingen, onafgedaan. De nieuwe Kamer nam het voorstel op 1 Mei 1923 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan. De door dit voorstel in het reglement gebrachte bepalingen komen in het vigeerende reglement voor onder hoofdstuk XI (art. 147.).

(Hand. 1921—1922, bijl. n°. 436; Hand. 1922—1923, blz. 2186.)

Vóór het uiteengaan der Kamer in Mei 1922 bracht zij, op voorstel der commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden, eene wijziging in art. 3 van het reglement van orde. Aangezien uit de Kieswet, bij de laatste wijziging, de bepaling was vervallen, dat bij het optreden van eene nieuwe Kamer eerst tot het onderzoek der geloofsbrieven mocht worden overgegaan nadat deze alle waren ingekomen of de termijn voor de inzending der geloofsbrieven voorgeschreven, was verstreken, moest de overeenkomstige bepaling van het reglement van orde, voorkomende in het tweede lid van art. 3, ook vervallen. De aangebrachte wijziging maakte het weer mogelijk om, evenals vóór 1918, bij het optreden eener nieuwe Kamer de geloofsbrieven te onderzoeken, zoodra meer dan 50 benoemde leden tegenwoordig zijn.

(Hand. 1921—1922, blz. 2746; bijl. n°. 516.)

In de zitting 1922—1923, na de totstandkoming van de Grondwetsherziening, diende de commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden op 7 Februari een voorstel in om het reglement van orde met den nieuwen tekst en de nieuwe nummering der Grondwetsartikelen in overeenstemming te brengen. Behalve de hiertoe strekkende veranderingen, bevatte het voorstel nog eene wijziging van het artikel, op de begrootingscommissies betrekking hebbende,

124

Sluiten