Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of op zijne eigene zitplaats of in het spreekgestoelte of in eene der banken geplaatst heeft. Art. 24: De spreker, die een uitgebreid voorstel, advies of een rapport voor te lezen heeft, zal in het spreekgestoelte gaan en de leden zullen op hunne plaatsen blijven zitten, of in eene der banken. Art. 25: De vergadering geopend zijnde, zullen de leden zich zorgvuldig onthouden van heen en weer te wandelen door de vergaderzaal en alle afzonderlijke gesprekken, zooveel mogelijk, vermijden.

In de Staatsregeling van 1798 was bij art. 59 bepaald, dat elke der beide Kamers (van het Vertegenwoordigend Lichaam) voor zich zelve een reglement van orde ontwerpt, dat, na goedkeuring en na bekrachtiging door de andere Kamer, het gezag van wet heeft en niet dan op dezelfde wijze kan worden veranderd. Het reglement van orde voor de Eerste Kamer werd 30 Mei 1798 vastgesteld. Het was ongeveer gelijk aan dat van 20 Februari 1798. De President werd — volgens eene bepaling van het reglement — bij zijn gaan van en naar het gebouw der Kamer „voorafgegaan door den boodschapper, benevens bodens van staat, en gevolgd door twee ordonnance sergeanten". De bepaling betreffende het parade-afnemen dqor den President kwam in het reglement niet meer voor.

Het reglement van orde voor het Wetgevend Lichaam van het Bataafsch Gemeenebest werd den 2den December 1801 vastgesteld; dat van het Wetgevend Lichaam van het Koninkrijk Holland den llden Maart 1808. Dit laatste, als onmiddellijk voorafgaande aan de reglementen van na de restauratie, moge hier eene plaats vinden.

ART. 1. De Vergadering zal bijeenkomen op convocatie van den President, zoo menigmaalen ter week, als tot afdoening der zaken wordt vereischt, gewoonlijk op, of een uur na?de middag; en zal de President, zoo veel doenlijk, bij het scheiden der Vergadering den dag en het uur der volgende bijeenkomst bepalen; mitsgaders in allen gevalle de Leden convoceren bij Billetten, geteekend door den Commis-Expediteur, tijdig, en bij extraordinaire Vergaderingen, immers twee uren te voren, aan derzelver respective Huizen, rond te zenden.

ART. 2. Een nieuw verkoren Lid of Leden hunnen post aanvaardende, zullen door den Griffier, na de resumtie der Notulen worden binnen geleid, en aan dezelve door voornoemden Griffier de voor hun bestemde plaatsen worden aangewezen.

^J' w Wanneer W' eene ordinaire of extraordinaire bijeenkomst van het Wetgevend Lichaam, een nieuw Lid of nieuwe Leden sessie

9

129

Sluiten