Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tusschen wie er moet overgestemd worden, heeft er nog eene voorafgaande stemming over de betrokkene personen plaats.

ART. 53. Indien, in het geval bij het vorig artikel bedoeld, of bij de eindstemming de stemmen staken, beslist het lot.

ART. 54. De bovenstaande bepalingen omtrent de wijze van stemmen zijn ook op alle keuzen iti en door de Afdeelingen en in de verschillende commissiën toepasselijk.

ART. 55. De aanbieding van opgaven of voordragten aan den Koning wordt gedaan door eene commissie, bestaande uit de stemopnemers en vier leden, door den Voorzitter daartoe te benoemen.

ART. 56. De opgave of voordragt wordt schriftelijk aan den Koning toegezonden, indien Hij zich niet ter plaatse bevindt waar de vergadering wordt gehouden.

HOOFDSTUK V. Van raadpleging met gesloten deuren. (Comité-generaal.) ART. 57. De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der aanwezige leden het vordert of de Voorzitter het noodig keurt.

De Vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

Over de punten in besloten vergadering behandeld, kan daarin ook een besluit worden genomen. (Art. 96 der Grondwet.)

ART. 58. De Kamer, met gesloten deuren vergaderd, kan, op voorstel van den Voorzitter of van een der leden, omtrent het aldaar behandelde de geheimhouding opleggen.

ART. 59. De geheimhouding wordt door alle de leden, door den Griffier en den Commies-griffier in acht genomen, tot dat zij op gelijke wijze wordt opgeheven.

ART. 60. De notulen van de vergaderingen met gesloten deuren worden afzonderlijk gehouden. Zij worden öf dadelijk óf in eene volgende vergadering met gesloten deuren gelezen en aan goedkeuring onderworpen.

HOOFDSTUK VI. Van het verzenden der voorstellen des Konings, hetzij van wet, hetzij andere, naar de Afdeelingen; van de werkzaamheden aldaar, en van die der rapporteurs. ART. 61. De Kamer verdeelt zich bij loting in vijf Afdeelingen, welke om de twee maanden op gelijke wijze worden vernieuwd» Deze loting geschiedt in eene openbare zitting. ART. 62. Na de loting vereenigen zich de leden in elke Afdeeling en gaan over tot de benoeming van eenen voorzitter, wien de taak is opgedragen de overwegingen in de Afdeeling te leiden.

ART. 63. Ook een tweede voorzitter wordt gekozen, ten einde, bij afwezigheid van den voorzitter, zijne werkzaamheden waar te nemen. Ingeval de tweede voorzitter ook afwezig is, wordt hij door het oudste lid in jaren vervangen.

ART. 64. De keuze van voorzitter en tweeden voorzitter wordt aan den Voorzitter der Kamer opgegeven en door hem der Vergadering medegedeeld.

139

Sluiten