Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

Van de adressen en voordragten.

ART. 98. Het adres, door de Kamer in antwoord op de openingsrede den Koning aan te bieden, en alle andere adressen en voordragten, volgens art. 113 der Grondwet, van de Kamer uitgaande, worden ontworpen door eene commissie, bestaande uit vijf leden, uit en door elke Afdeeling één te kiezen.

ART. 99. De werkzaamheden dezer commissie worden door den Voorzitter der Kamer geleid.

ART. 100. Het ontwerp der commissie wordt ter tafel gebragt, naar de Afdeelingen verzonden en aldaar overwogen, na gedrukt te zijn rondgedeeld.

ART. 101. De Commissie komt daarna bijeen, ter beoordeeling der gemaakte bedenkingen; het ontwerp wordt door haar nader overwogen en vastgesteld.

ART. 102. De beraadslaging daarover wordt aan de orde van den dag gesteld. Daags vóór de beraadslaging wordt het ontwerp-adres, des noodig op nieuw gedrukt, aan de leden rondgedeeld.

ART. 103. Indien bij deze beraadslagingen de algemeene strekking van het ontwerp-adres tegenkanting ontmoet, en het uit dien hoofde door de Kamer niet wordt aangenomen, gaat zij onmiddellijk over tot het benoemen eener andere Commissie.

ART. 104. De keuze van de leden dier commissie geschiedt door de Afdeelingen als vroeger, en hare werkzaamheden hebben ook overeenkomstig de artt. 99 tot 103 plaats.

ART. 105. Indien de Kamer zich met de algemeene strekking van het ontwerp-adres vereenigt, wordt de beraadslaging achtereenvolgens geopend over elke zinsnede afzonderlijk.

Het staat aan ieder lid vrij, wijzigingen of bijvoegingen voor te stellen op eene zinsnede, zoolang de beraadslaging daarover geopend is. Zoodanige wijzigingen of bijvoegingen worden schriftelijk aan den Voorzitter ter hand gesteld.

Iedere voorgestelde wijziging of bijvoeging wordt door de commissie, staande de vergadering, onderzocht en beoordeeld.

ART. 106. Met opzigt tot het sluiten der beraadslaging over elke zinsnede, en het stemmen over de daarin voorgestelde wijzigingen en de zinsnede zelve, wordt evenzoo gehandeld als bij art. 88 ten aanzien der artikelen van een voorstel van wet is bepaald.

Ten slotte wordt het geheele ontwerp-adres, zoo als het na den afloop der beraadslagingen over de afzonderlijke zinsneden is vastgesteld, aan eene stemming onderworpen, die altijd bij hoofdelijke oproeping plaats heeft.

ART. 107. Alle adressen en voordragten van de Tweede Kamer afzonderlijk, worden den Koning aangeboden door de leden der commissie, vermeerderd met drie leden, daartoe door den Voorzitter der Kamer te benoemen. De Voorzitter stelt zich zelf aan het hoofd der commissie.

Andere adressen en voordragten worden den Koning aangeboden

144

Sluiten