Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tingen van de Regering verlangt, of het uit anderen hoofde geraden oordeelt, treedt zij, hetzij bij monde, hetzij schriftelijk, door tusschenkomst van den Voorzitter der Kamer, in overleg met de Hoofden der Departementen van algemeen bestuur, die in het voorstel betrokken zijn.

De uitkomsten van dit overleg en alle veranderingen, door de Regering in het oorspronkelijk voorstel gebragt, worden door de commissie, met haar oordeel deswege, in het uit te brengen verslag medegedeeld.

De van de Regering ontvangene schriftelijke antwoorden worden, bij de behandeling van ieder punt, in hun geheel in het verslag opgenomen.

ART. 33. Het verslag van het verhandelde • in de Commissie van Rapporteurs wordt door den algemeenen rapporteur opgemaakt en door de commissie vastgesteld.

Het gaat vergezeld van de bescheiden, van regeringswege bij de commissie ingekomen, en ingeval het de aanneming van het voorstel met wijzigingen aanraadt, van eene opgave dier wijzigingen.

149

Sluiten