Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddellijk te kunnen vaststellen, een voorloopig verslag op, dat de uitkomsten der in art. 30 bedoelde mededeeling en overweging inhoudt.

Met het. voorloopig verslag en met het daarop van de Regering ontvangen antwoord wordt dadelijk gehandeld op de wijze in art. 36 voorgeschreven.

Hetzelfde doet zij bij zoodanige andere wetsvoorstellen, waarbij zij insgelijks een voorloopig verslag noodig acht.

In het andere geval beslist de Commissie, of naar aanleiding der overweging, in art. 30 bedoeld, overleg met de Regering noodig is, en zoo ja, omtrent welke punten. Die punten worden, behoorlijk toegelicht, door tusschenkomst van den Voorzitter der Kamer aan den betrokken Minister verzonden.

art. 33. Wanneer gedurende den loop harer werkzaamheden tot voorbereiding der openbare beraadslaging de Commissie verlangt met den betrokken Minister in mondeling overleg te treden, noodigt zij, door tusschenkomst van den Voorzitter der Kamer, den Minister onder mededeeling der redenen tot het houden eener bijeenkomst uit.

^Verlangt de Minister mondeling overleg met de Commissie, wordt zij hiervan op gelijke wijze in kennis gesteld.

art. 34. Wa nneer de Commissie gedurende den loop harer werkzaamheden tot voorbereiding der openbare beraadslaging of ten gevolge van in hare handen gestelde nader ingekomen Regeringsbescheiden nieuwe overweging in de Afdeelingen meent te moeten voorstellen, doet zij dit bij een beredeneerd verslag.

Op de nieuwe overweging zijn dezelfde bepalingen als op de eerste toepasselijk.

Art. 35. De Commissie brengt, na afloop van de in de vorige artt. omschrevene voorbereidende werkzaamheden, een verslag uit. Het behelst, voor zooveel dit niet reeds geschied is in het voorloopig verslag en door de inmiddels gedrukte Regeringsbescheiden:

eene beknopte uiteenzetting van de strekking der voordragt en van de daarin vervatte bepalingen;

een overzigt van de daaromtrent in de Afdeelingen der Kamer gehouden overweging;

mededeeling van de uitkomsten van het gehouden overleg met de Regering, zoo dat heeft plaats gehad, en alles wat verder door de Commissie van Rapporteurs tot regt begrip van het in de voordragt behandeld onderwerp en eene goede voorbereiding der openbare beraadslaging wenschelijk wordt geacht.

Acht de Commissie van Rapporteurs wijzigingen in het wetsvoorstel raadzaam, dan voegt zij de onderwerpen daarvan bij haar verslag.

Dit gaat voorts vergezeld van de nota's, bedoeld in art. 27, en van de bescheiden, van Regeringswege bij de Commissie ingekomen.

Art. 36. De verslagen der Commissie en dc stukken, waarvan zij vergezeld gaan, worden, even als de memorie van antwoord in art. 32 bedoeld, gedrukt aan de leden rondgedeeld en aan de Regering toegezonden. De Commissie kan bevelen, dat van de Regering ontvangen bescheiden niet worden gedrukt, maar ter inzage van de leden ter griffie nedergelegd.

154

Sluiten