Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken deze afdeelingen bijeen te roepen, ten einde die punten te overwegen.

In dit geval hebben de overweging en de vaststelling, bedoeld bij de twee laatste zinsneden van het voorgaand artikel, eerst plaats na afloop van het onderzoek.

ART. 31. De uitkomsten der in art. 29 bedoelde mededeeling en overweging worden door de Commissie van Rapporteurs, behalve wanneer zij van oordeel is het in art. 34 bedoelde verslag onmiddellijk te kunnen vaststellen, opgenomen in een voorloopig verslag.

Met dat verslag en het daarop van de Regeering ontvangen antwoord wordt gehandeld op de wijze in art. 35 voorgeschreven.

Het voorloopig verslag kan te gelijker tijd met het antwoord der Regeering worden gedrukt en rondgedeeld.

ART 32. Wanneer gedurende den loop harer werkzaamheden tot voorbereiding der openbare beraadslaging de Commissie verlangt met den betrokken Minister in mondeling overleg te treden, noodigt zi), door tusschenkomst van den Voorzitter der Kamer, den Minister, onder mededeeling der redenen, tot het houden eener bijeenkomst uit.

Verlangt de Minister mondeling overleg met de Commissie, dan wordt deze daarvan op gelijke wijze in kennis gesteld.

Acht de Commissie schriftelijk overleg met de Regeering noodig, dan verzendt zij de punten, waarover dat overleg zal loopen, behoorlijk toegelicht, door tusschenkomst van den Voorzitter der Kamer, aan den betrokken Minister.

ART 33 Wanneer de Commissie gedurende den loop harer werkzaamheden tot voorbereiding der openbare beraadslaging of ten gevolge van in hare handen gestelde nader ingekomen Regeeringsbescheiden nieuwe overweging in de afdeelingen meent te moeten voorstellen, doet zij dit bij een beredeneerd verslag.

Op de nieuwe overweging zijn dezelfde bepalingen als op de eerste toepasselijk. _

ART. 34. De Commissie brengt, na afloop van de in de vorige artikelen omschrevene voorbereidende werkzaamheden, een verslag uit. Het behelst, voor zooveel dit niet reeds geschied is in het voorloopig verslag en door de inmiddels gedrukte Regeeringsbescheiden:

eene beknopte uiteenzetting van de strekking der voordracht en van de daarin vervatte bepalingen;

een overzicht van de daaromtrent in de afdeelingen der Kamer gehouden overweging; .

mededeeling van de uitkomsten van het gehouden overleg met de Regeering, zoo dat heeft plaats gehad, en alles wat verder door de Commissie van Rapporteurs tot recht begrip van het in de voordracht behandeld onderwerp en eene goede voorbereiding der openbare beraadslaging wenschelijk wordt geacht.

Acht de Commissie van Rapporteurs wijzigingen in het wetsvoorstel raadzaam, dan voegt zij de ontwerpen daarvan bij haar verslag.

Dit gaat voorts vergezeld van de nota's, bedoeld in art. 26, en van de bescheiden, van Regeeringswege bij de Commissie ingekomen.

ART. 35. De verslagen der Commissie en de stukken, waarvan zij

164

Sluiten