Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 84. De Voorzitter geeft alsdan aan den voorsteller de gelegenheid zijn voorstel mondeling toe te lichten.

ART. 85. Het voorstel en de memorie van toelichting worden gedrukt aan de leden rondgedeeld en aan de Ministers toegezonden.

ART. 86. Op dit voorstel zijn de artt. 21 tot en met 41 van toepassing, met dien verstande, dat hetgeen bij art. 32 omtrent het overleg met de Ministers is verordend, in dit geval toepasselijk wordt op het overleg met de voorstellers.

Een voorsteller kan geen lid zijn van de Commissie van Rapporteurs of van die van Voorbereiding.

ART. 87. Bij de beraadslaging over eenig voorstel heeft de voorsteller het recht telken reize de sprekers te beantwoorden. Op die beraadslaging zijn de artt. 66 tot 79 van dit Reglement toepasselijk, met dien verstande, dat hetgeen in artt. 70, 72, 75 en 78 van de Regeering wordt gezegd, in dit geval toepasselijk wordt op de voorstellers.

ART. 88. De schriftelijke en mondelinge verdediging bedoeld in art. 117, alinea 3, der Grondwet wordt door den Voorzitter opgedragen aan dengene, die het betrokken voorstel van wet heeft ingediend.

Hebben meerdere leden gezamenlijk een voorstel van wet ingediend, dan wijzen deze één hunner ter benoeming door den Voorzitter aan.

Op voorstel van den Voorzitter of van de voorstellers kan de Kamer besluiten, dat met de in alinea 1 bedoelde taak behalve de in de beide vorige zinsneden vermelden nog anderen zullen worden belast. Deze worden in dat geval door den Voorzitter aangewezen uit tweetallen door de voorstellers hem aangeboden.

De Voorzitter geeft van deze benoemingen kennis aan den Voorzitter der Eerste Kamer.

ART. 89. Indien een lid ten aanzien van een bepaald door hem aangeduid onderwerp, dat vreemd is aan de orde van den dag, inlichtingen van één of meer Ministers verlangt, vraagt hij verlof aan de Kamer tot het doen van vragen. De Kamer, dat verlof verleenende, bepaalt , een dag, waarop de vragen zullen gedaan worden. De betrokken Minister wordt daarop door tusschenkomst des Voorzitters uitgenoodigd om op den bepaalden dag in de Vergadering tegenwoordig te zijn.

Indien de zaak spoed vereischt en de Minister tegenwoordig is, kan ook dadelijk tot het doen der vragen worden overgegaan, zoo de Kamer het goedvindt. De Minister geeft alsdan, des verkiezende, dadelijk de verlangde inlichtingen.

HOOFDSTUK VI. Van de adressen of voordrachten volgens art. 119 der Grondwet.

ART. 90. Alle adressen of voordrachten, volgens art. 119 der Grond* wet van de Kamer uitgaande, worden ontworpen door eene Commissie, bestaande uit vijf leden, uit en door elke afdeeling één te kiezen.

Ieder lid kan schriftelijk voorstellen, over eenig onderwerp een adres of voordracht aan den Koning te ontwerpen.

De Kamer beslist of eene Commissie van redactie zal worden benoemd.

ART. 91. De werkzaamheden dezer Commissie worden door den Voorzitter der Kamer geleid.

172

Sluiten