Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL.

Vastgesteld bij besluit van 17 October 1888, gewijzigd bij besluiten van 28 Juni 1906, 18 Mei 1909, 5 Juli 1912, 19 December 1913, 30 Maart 1917, 16 April 1918, 11 en 12 Maart 1919, 18 Maart 1921, 11 Mei 1922,

1 Mei 1923 en 29 Mei 1925. INHOUD.

hoofdstuk I. Van het onderzoek der geloofsbrieven artt. 1—5 „ II. Van den Voorzitter, de Commissiën

en den Griffier „ 6—13

„ III. Van de afdeelingen en het voor¬

bereidend onderzoek.

§ 1. Algemeene bepalingen „ 14—19

§ 2. Rechtstreeksche verzending naar

de afdeelingen 20—37

§ 3. Verzending naar eene bijzondere

Commissie „ 38—45

§ 4. Verzending naar de Commissie

van Voorbereiding , 46—53

§ 5. Verzending naar de vaste Commissiën „ 54

§ 6. Verzending naar de begrootings-

commissiën , 55—57

„ IV. Van het houden der openbare vergaderingen , 58—102

„ V. Van voorstellen, ingevolge de artt.

117 en 118 der Grondwet te doen, en van het vragen van inlichtingen aan

de Ministers „ 103—112

„ VI. Van de adressen of voordrachten

volgens art. 120 der Grondwet , 113—122

„ VII. Van het doen van benoemingen, voordrachten of keuzen van personen .. „ 123—135

„ VIII. Van vergaderingen met gesloten

deuren , 136—139

„ IX. Van de Commissie voor de Verzoekschriften 140—145

„ X. Van de Commissie voor Buitenlandsche Zaken „ 146

„ XI. Van de Commissie voor de Staatsuitgaven „ 147

„ XII. Van de uitoefening van het recht van

onderzoek (enquête) „ 148—157

XIII. Van het drukken der stukken , 158

„ XIV. Van het ontslag der leden en van de

gevolgen der sluiting eener zitting .. „ 159—160

Slotbepalingen • • 161—162

192

Sluiten