Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te laten de programma's of manifesten van vereemgmgen, Artt. 7—8. enz. en hetgeen door de leden elders is gesproken. Vgl. o. a. Hand. 1896—97, blz. 223 (Voorz.) en 1891—92,.blz. 1019 (Voorz.)

Voorts hebben bij verschillende gelegenheden de Voorzitters der Kamer als hunne meening te kennen gegeven, dat tot onderwerp van discussie niet mogen worden gemaakt:

de motieven, die in de Eerste Kamer hebben geleid tot aanneming of verwerping van een wetsontwerp. Hand. 1900—1, blz. 46 (Voorzitter mr. Gleichman);

het Hoofd van den Staat; tusschenkomst van de Kroon in Regeeringszaken. Hand. 1900—1, blz. 1420 (Voorzitter mr. Gleichman). (Vgl. ook Minister Pierson op blz. 1422 van de Hand. 1900—1 en den heer de Geer op blz. 323 van de Hand. 1918—19); blz. 1229 van de Hand. 1912—13 (Voorzitter mr. van Nispen tot Sevenaer);

ambtenaren en hunne daden. Hand. 1909—10, blz. 1946 (Voorzitter mr. van Bylandt); 1922—23, blz. 2558 en 2559 (Voorzitter mr. Kooien);

familieaangelegenheden der leden. Hand. 1910—11, blz. 1999 (Voorzitter mr. van Bylandt).

De Voorzitter (mr. Gleichman) achtte zich niet bevoegd om een voorstel te doen tot het aan de orde stellen van werkzaamheden tegen een dag, vallende in eene volgende zitting. Hand. 1892—93, blz. 1877.

Verzoek van den Voorzitter aan de leden om meer op hunne plaatsen te blijven. Hand. 1896—97, blz. 804.

Vgl. omtrent:

de orde bij de beraadslaging over interpellaties: het aangeteekende bij art. 111;

de prioriteit bij stemming van een voorstel des Voorzitters ten opzichte van voorstellen van leden: het aangeteekende bij art. 98 j

bijzonderheden betreffende de aankondiging van den uitslag van stemmingen: het aangeteekende bij art. 82.

Art. 8. De Voorzitter mag, gedurende de beraadslaging, slechts het woord nemen, om den staat van het geschilpunt aan te wijzen oi om de beraadslaging, bij afdwaling, tot het juiste punt terug te brengen.

205

Sluiten