Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting, niet gedurende den duur dier algemeene bescbouwin- Artt. 8—9. gen. Bij den aanvang der vergaderingen, zoolang die beschouwingen niet aan de orde waren, presideerde hij wèl. (Verg. van 3, 4 en 8 April 1919: Hand. 1918—19, blz. 2012 en vlg.). Vgl. verder ook het aangeteekende bij art. 9.

Art. 9. Het voorzitterschap wordt in het geval van art. 8, 2de zinsnede, gelijk mede bij ontstentenis van den Voorzitter, waargenomen door een der leden, die met hem, volgens art. 6, op de laatst aangeboden opgave aan den Koning zijn gebracht. Het lid, wiens naam in de volgorde der opgave vroeger is geplaatst, wordt vóór het andere met deze tijdelijke waarneming belast. Bij ontstentenis der beide aangeduide leden wordt de Voorzitter door het ondste lid in jaren vervangen.

Bij het openvallen tusschentijds van het voorzitterschap gaat de Kamer over tot het maken eener nieuwe opgave van drie leden.

(Art. 10 1888, 1874, 1872, 1852, 1851; artt. 10 en 11 1849; artt. 11 en 12 1846, 1842; artt. XVI—XVIII 1815.)

Eerste lid. Indien, bij ontstentenis van den Voorzitter, het lid, dat het eerst gerechtigd is tot het waarnemen van het voorzitterschap, niet aanwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door een der andere daartoe aangewezen leden. Het eerstbedoelde lid, ter vergadering komende, neemt echter dadelijk het presidium over. Zoo werd 16 Juni 1914 de vergadering eerst gepresideerd door het oudste lid in jaren dat aanwezig was; later door het oudste lid in jaren. Hand. 1913—14, blz. 2451.

Tweede lid. Opmaken van nominaties bij openvallen voorzitterschap. Overlijden van:

den heer Dullert, 24 Februari 1881, nieuwe nominatie 2 Maart (Hand. 1880—81, blz. 937); den heer Goeman Borgesius, 18 Januari 1917, nieuwe nominatie 24 Januari (Hand. 1916—17, blz. 1141, 1143, 1203).

Ontslag van:

den heer Duymaer van Twist, 24 Januari 1851 (benoemd tot Gouv.-Generaal). Nieuwe nominatie 18 Februari 1851 (Hand. 1850—51, blz. 527, 530);

den heer van Goltstein, 18 Maart 1858 (benoemd tot Minister van Koloniën). Nieuwe nominatie 14 April (Hand. 1857—58, blz. 423—424);

207

Sluiten