Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij het rapporteurschap niet waarnemen. De algemeen Art. geldende opvatting is, dat een lid, tot Voorzitter der Kamer benoemd, ophoudt lid van commissies uit de Kamer te zijn. De heer Roëll was bij zijn optreden als Voorzitter der Kamer aanvankelijk van meening, dat de Voorzitter lid eener commissie van rapporteurs kon blijven. Hij onderteekende op 29 September 1905, reeds Voorzitter zijnde, het eindverslag over een wetsontwerp tot goedkeuring van het vestigingsverdrag met Duitschland. Later kwam de héér Roëll op zijne meening terug (Vgl. Hand. 1908—9, blz. 576).

Latere Voorzitters beschouwden hun lidmaatschap van commissiën als vervallen. Zie bijv. de benoeming van een nieuwen rapporteur in de plaats van een tot voorzitter benoemd lid: Hand. 1913—14, blz. 28 (aanvulling w.o. 45); de benoeming van een nieuwen rapporteur in de plaats van den heer Kooien in de C. v. V. wetsontwerp 1920—21, n°. 72 (Hand. blz. 42); in de C. v. R. wetsontwerpen 1920—^ 21, n°. 101 (Hand. blz. 41-42). Vgl. voorts de noot onder het voorloopig verslag wetsontwerp 322 der zitting 1916— 17 en onder het verslag wetsontwerp 41 dier zitting.

Voorlaatste lid.

Er bliflrt niet van wie(n) het initiatief uitgaat tot toepassing van de bepalingen dezer alinea. Bij de reglement*, herziening in 1872 werd een amendement verworpen, strekkende om de (tegenwoordige voorlaatste) alinea te vervangen door de volgende bepaling: De Kamer is bevoegd een hd eener commissie op gemotiveerd voorstel van den voorzitter der commissie of wanneer het dezen zeiven betreft, van den Voorzitter der Kamer, van het lidmaatschap der commissie te ontheffen. Indien eene commissie door onts ag of overlijden onvoltallig is geworden, wordt zij op geli,ke wijze aangevuld, als zij oorspronkelijk is benoemd De bedoeling was om te voorzien in twee moeilijkheden, welke de redactie van de alinea veroorzaakte: 1°. dat aan niemand was opgedragen te beoordeelen of de voortdurende afwezigheid van een lid zoodanig is, dat de werkzaamheden a^r^0^11' 2°' mCt Week °f door voortdurende dlT hf 1'V!CauUre °Dtstaat en dus bii toepassing der bepaling aan de bestaande commissies een of meer leden zouden worden toegevoegd. Tegen het amendement

211

Sluiten