Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „raming" wordt in de afdeelingen onderzocht. In de Artt. 12—13. toelichting tot het voorstel, waarbij dit artikel in het reglement werd gebracht (Zitting 1850—51, bijl. blz. 414), werd gezegd, dat onderzoek in de afdeelingen van de raming niet te pas zou komen, aangezien de Grondwet dit onderzoek alleen voor wetsontwerpen verplichtend stelde, en zoodanig onderzoek ook overbodig zou zijn. Niettemin werd in comité-generaal van 25 Juni 1851 besloten de Raming toch naar de afdeelingen te verzenden en sinds dien tijd heeft daaromtrent steeds sectie-onderzoek plaats gevonden. De behandeling der raming in vergadering met gesloten deuren brengt vanzelf mede, dat de stukken alleen voor de leden worden gedrukt .

Art. 13. De Kamer benoemt nevens den Griffier een of meer Commiezen-Griffier. Deze vervangen den Griffier, waar dit noodig is. De overige ambtenaren ter griffie worden insgelijks door de Kamer, op voordracht der Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden, benoemd.

. Deze Commissie benoemt de bedienden der Kamer.

(Art. 14 1888, 1874, 1872, 1852, 1851, 1849.)

Griffier. Art. 99 der Grondwet luidt: „Elke Kamer benoemt haren griffier. Deze mag niet tegelijk lid van eene der Kamers zijn."

De Grondwetten van 1815 en 1840 bevatten in art. 95, die van 1848 in art. 94, dezelfde bepaling van art. 99 der tegenwoordige Grondwet: „Elke Kamer benoemt haren griffier." Dit woord „elke" kon vóór 1848, toen geen ontbinding mogelijk was, niet anders beteekenen dan zoowel de Eerste als de Tweede Kamer. Maar toen bij de Grondwet van 1848 aan den Koning het recht tot ontbinding der Kamer was toegekend, rees de vraag, of niet elke nieuw optredende Kamer haren griffier benoemen moest. Ofschoon in de verslagen omtrent de voorgestelde Grondwetsherziening bij herhaling de zienswijze was voorgestaan, dat de griffier bij ontbinding zijne betrekking behoudt, werd door de nieuwe Tweede Kamer van 1849, op voorstel van den heer Thorbecke, met 36 tegen 25 stemmen, tot de benoeming van een nieuwen griffier besloten (Hand. 1849, blz. 28.) Den 20sten Februari 1849 werd de griffier der vorige Tweede Kamer met algemeene stemmen herkozen.

213

Sluiten