Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt aan ieder lid zoo spoedig mogelijk schriftelijk kennis gegeven. Art. 21. Zij deelt, vóór het aanvangen van het onderzoek, haar besluit mede in eene openbare vergadering. Ieder lid der Kamer kan een voorstel doen om van het besluit der Centrale Afdeeling ai te wijken.')

Acht de Centrale Afdeeling overleg met een of meer Ministers over de volgorde der werkzaamheden in de afdeelingen noodig, dan heeft het overleg plaats door tusschenkomst van den Voorzitter.

(Art. 22 1888, 1874, 1872, 1852, 1851; art. 68 1849; art. 70 1846; art. 68 1842.)

Afzonderlijke stemming over de verschillende onderwerpen, begrepen in het besluit der Centrale afdeeling, kan niet plaats hebben; alleen omtrent die ten aanzien waarvan een lid een afwijkend voorstel doet: Hand. 1911—12, blz. 47.

Onder „af te wijken" is niet alleen te verstaan minder in de afdeelingen te brengen dan de Centrale afdeeling besloot, maar ook meer. Vgl. o. a. Hand. 1888—89, blz. 1264— 1266; Hand. 1921—22, blz. 2580—2581.

Voorstellen van leden om van een besluit der Centrale afdeeling af te wijken.behoeven niet te worden ondersteund. Vgl. o. a. Hand. 1888—89, blz. 1264—1266; Hand. 1911—12, blz. 47; Hand. 1921—22, blz. 2581; Hand. 1923—24, blz. 2436.

Kan de Centrale afdeeling afdeelingsonderzoek bepalen tegen een dag later dan het tijdstip, waarop zij zal hebben gedefungeerd en met name een dag in de volgende zitting, wanneer er eene andere Centrale afdeeling zal zijn? De Centrale afdeeling achtte zich op 16 Augustus 1893 daartoe niet bevoegd (Hand. 1892—93, blz. 1871). Later zijn wel beslissingen genomen in tegenovergestelden zin, wanneer het betrof een tijdstip in dezelfde zitting, maar waaromtrent reeds vaststond, dat er dan eene andere Centrale afdeeling zou zijn. Vgl. o. a. Hand. 1894—95, blz. 1447—1449; Hand. 1918—19, blz. 497 (Afd.onderzoek 4 Dec; nieuwe C. A. 3 Dec).

3 October 1913 besloot de Kamer, op voorstel van de Centrale afdeeling, om het wetsontwerp tot nadere wijziging der Woningwet, in verband met het optreden van eene nieuwe Kamer, opnieuw in de afdeelingen te doen onder-

x) Voorlaatste volzin: 1888; laatste volzin: 1872. — 2e lid: 1872. Vgl. omtrent „ieder lid" het aangeteekende bij art. 67.

219

Sluiten