Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 42—43.

«usa-i, Commissie D , — ..

Z,ttong- bend. voor w.o. Benoemd. Termtjn.

1922— 23 104 22 Sept. 1 Nov.

107 22 Sept. 1 Nov.

372 21 Febr. 15 April

390 1 Maart 14 Maart

1923— 24 298" 8 Mei 10 Juai

304 8 Mei 15 Juni

333 8 Mei 10 Juni

334 8 Mei 10 Juni

1924— 25 303 19 Febr. 12 Maart

306 19 Febr. 12 Maart

Art. 43. De leden der Kamer zijn mede bevoegd de vergaderingen der Commissie, uitgezonderd die welke worden gewijd aan de behandeling van het door den rapporteur samengestelde verslag, bij te wonen. De leden die schriftelijke opmerkingen hebben ingezonden zijn bevoegd aan de beraadslagingen deel te nemen. De Commissie deelt aan den Voorzitter mede, wanneer hare voor de leden toegankelijke vergaderingen plaats zullen hebben. De Voorzitter doet hiervan mededeeling aan de leden der Kamer.

Voor alle leden toegankelijke vergaderingen eener bijzondere commissie zijn ook die, waarin met de Regeering overleg wordt gepleegd (Vgl. o. a. Hand. 1918—19, blz. 2835). Zoo waren ook voor de leden toegankelijk o. a. de vergaderingen van de bijzondere commissie voor het wetsontwerp betreffende de Kamers van Koophandel (1918—19: 358) op 12 September en 20 November 1919, waarin met de Regeering overleg werd gepleegd. Van deze vergaderingen werd echter geen mededeeling gedaan in eene openbare vergadering. Dit geschiedt meestal niet, maar van het houden van dergelijke vergaderingen wordt per circulaire van den Voorzitter aan de leden kennis gegeven.

De vraag is meermalen gesteld, of de leden der Kamer ook de vergaderingen mogen bijwonen, welke eene bijzondere commisie houdt, nadat zij haar verslag heeft uitgebracht, bijv. om haar oordeel ten aanzien van amendementen te bepalen. De plaats van dit artikel in het reglement, nl. vóór dat, hetwelk op het uitbrengen van verslag betrekking heeft, geeft grond voor de opvatting, dat bedoeld is de leden

238

Sluiten