Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdens de schriftelijke voorbereiding van de openbare Art. 43—44. beraadslaging tot de vergaderingen der commissie toe te laten (met uitzondering van de vergadering (en), waarin het verslag wordt vastgesteld), maar niet tot de vergaderingen der commissie, welke na het uitbrengen van het verslag worden gehouden.

Art. 44. De voorloopige verslagen en verslagen der bijzondere Commissiën beperken zich tot, en bevatten zoo beknopt mogelijk hetgeen betrekking heeft op het voorstel.

De artt. 31, 33, 351] en 36 zijn van toepassing. Art. 32 is mede van toepassing, met dien verstande, dat de termijn van drie weken, waarbinnen zij haar verslag heeft vast te stellen, begint te loopen van den dag, waarop de Commissie voor de eerste maal ter bespreking van het voorstel is bijeengekomen. 2)

Bij het uitbrengen van haar verslag kan de Commissie een termijn bepalen van ten minste 14 dagen, binnen welken de leden wijzigingen op het voorstel bij de Commissie kunnen inzenden. Indien de Commissie van deze bevoegdheid gebruik maakt, brengt zij omtrent de ingediende amendementen mondeling of schriftelijk verslag uit aan de Kamer. De voorstellers der wijzigingen hebben het recht aan de beraadslaging daarover door de Commissie deel te nemen.

Bij art. 38 is aangeteekend, welke bijzondere commissiën dadelijk een eindverslag vaststelden en welke eerst een voorloopig verslag uitbrachten.

Verlenging van de termijnen voor het uitbrengen van verslag door eene bijzondere commissie komt, evenals bij commissies van rapporteurs, veelvuldig voor.

Voorbeeld van verlenging van den termijn voor het uitbrengen van verslag van eene bijzondere commissie door de Centrale afdeeling (op grond van art. 32): Hand, 1918—19, blz. 2200.

Op voorstel des Voorzitters besloot de Kamer eene kortere verlenging van den termijn voor het uitbrengen van verslag eener bijzondere commissie toe te staan, dan door de commissie was verzocht: Hand. 1924—25, blz. 1387.

a) Het toepasselijk verklaren van art. 35 geeft der commissie de bevoegdheid om amendementen bij haar verslag te voegen. Van deze bevoegdheid hebben de bijzondere commissies tot dusver geen gebruik gemaakt.

2) Dit is de bijeenkomst der commissie, bedoeld in het derde lid van art. 42.

239

Sluiten