Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsvisschershavenbedrijf, Kustverdedigingsfonds en Bouwfonds) worden gezonden aan de begrootingscommissiën. Zij maken deel uit van de Staatsbegrooting.

Somtijds worden wel wetsontwerpen, welke met de begrootingen verband houden, maar naar den vorm geen begrootingsontwerpen zijn, naar de begrootingscommissies verzonden. Daartoe werd door de Kamer besloten o. a. Hand. 1914—15, blz. 13; Hand. 1918—19, blz. 10, 62; Hand. 1920—21, blz. 17, 116; Hand. 1921—22, blz. 16, 1391; Hand. 1922—23, blz. 15; Hand. 1924—25, blz. 1428.

Bij den aanvang der zitting 1922, waarin geen Staats- of Indische begrootingen zouden worden aangeboden (de zitting werd 25 Juli 1922 geopend om omstreeks half September weer gesloten te worden) werd besloten geen begrootingscommissies te benoemen. Hand. 1922, blz. 15.

Een lid, door den Voorzitter aangewezen voor het lidmaatschap der begrootingscommissie, aanvaardt die benoeming niet. Aangezien het lid, nadat hem er door den Voorzitter op was gewezen, dat zijne weigering om het lidmaatschap te aanvaarden, in strijd was met de bepalingen van het reglement van orde, bij zijne weigering volhardde, benoemde de Voorzitter een ander lid in de commissie (Hand. 1919—20, blz. 28—29).

Art. 56. Is het lid eener begrootingscommissie bij den aanvang van het afdeelingsonderzoek van een begrootingsontwerp niet aanwezig, dan kan door de afdeeling in zijne plaats een ander lid tot rapporteur voor dat ontwerp benoemd worden.

(Art. 56 1919.)

Vgl. o.a. Hand. 1923—24, blz. 670, 2004; 1924—25, blz. 2123.

Art. 57. Op het onderzoek der in artikel 55 bedoelde wetsontwerpen is § 2 van dit hoofdstuk van toepassing, met dien verstande, dat de termijn van drie weken voor de vaststelling van het voorloopig verslag oi van het verslag, bedoeld in het eerste lid van art. 32, begint te loopen van den dag waarop het afdeelingsonderzoek der wetsontwerpen is geëindigd. (Art. 47 1909.)

De werkwijze van begrootingscommissies is derhalve gelijk aan die van commissies van rapporteurs.

Artt. 55—57-

255

Sluiten