Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu geschiedde door de wijziging van Maart 1921.x) Over-Artt. 61—64. eenkomstig de nieuwe bepalingen berusten de Handelingen, voor zooveel het zakelijke gedeelte betreft, d. w. z. alleen de tekst der redevoeringen uitgezonderd, voortaan op de door den Griffier gemaakte aanteekeningen van het in de vergadering behandelde. Een afdruk van het bovenbedoelde deel der Handelingen wordt gedurende het eerste uur der volgende vergadering ter griffie voor de leden nedergelegd, welke na verloop van dien tijd of, wanneer de vergadering korter duurt vóór de sluiting, door de Kamer wordt goedgekeurd.2) Het goedgekeurde exemplaar wordt door den Voorzitter en den Griffier onderteekend en als het officieele exemplaar ter griffie bewaard fVtfl. biil 1920—21: 425). '

Alleen voor de vergaderingen met gesloten deuren, waarvan in de Handelingen geen verslag wordt gegeven, zijn de notulen behouden (Vgl. art. 139).

Art. 62. Het officieel verslag van elke vergadering wordt, voor zooveel betreft het in het tweede lid van art. 61 bedoelde gedeelte opgemaakt overeenkomstig de door den Griffier in de vergadering gebonden aanteekeningen en gedurende het eerste uur van de volgende vergadering voor de leden ter inzage gelegd. Na verloop van .,1 J' '„ ' wa,m*er de vergadering korter duurt, vóór de sluiting, stelt de Voorwtter aan de Kamer voor het ter inzage gelegde stuk goed te keuren.

Vgl. de aanteekening bij art. 61.

Goedkeuring offic. verslag. Vgl. o. a. Hand. 1920—21, blz 2870; Hand. 1924—25, blz. 725, 928, 1290, 1309.

Art. 63. In de laatste vergadering vóór de sluiting van de zitting wordt het fn art. 62 bedoelde stuk vóór het sluiten van de vergadering voorgelezen en aan de goedkeuring van de Kamer onderworpen.

Art. 64. Na de opening van de vergadering doet de Voorzitter eene korte opgave van al de bij hem, sedert de laatste vergadering, ingekomen stukken.

Hij doet alle besluiten en mededeelingen, van de Regeering ontvangen, voorlezen, tenware de Kamer dit niet noodzakelijk oordeelt,

J) Een voorstel om de Handelingen in de plaats van de notulen te stellen werd reeds in 1882 gedaan, maar bleef zonder gevolg. Vgl blz. 87. 6 s 8

2) Goedkeuring van het officieele verslag in de laatste vergadering voor de sluiting van de zitting. Vgl, art. 63. i.»j|tai

265

Sluiten