Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 76—77. toegelaten. Bij gemotiveerde moties tot sluiting zou discussie over de motieven moeten zijn toegelaten; anders werd de Kamer onverwacht voor allerhande verrassingen geplaatst; moties tot sluiting moesten los zijn van een considerans. Het voorgevallene met de motie-van Houten leidde den heer Insinger tot het doen van een voorstel om in het reglement van orde de bepaling op te nemen, dat de motie tot sluiting niet met redenen mag zijn omkleed. Dit voorstel werd 28 Maart 1876 aangenomen.

Eene motie tot sluiting der beraadslaging primeert elk ander voorstel (Voorzitter mr. Dullert: Hand. 1875—76, blz. 1114).

Vóór de sluiting is ook wel aan den voorzitter der commissie van rapporteurs het woord verleend om het oordeel der commissie over amendementen mede te deelen. Vgl. o. a. Hand. 1893—94, blz. 710—711; Hand. 1918—19, blz. 2385—2388.

Voorstellers van amendementen kunnen deze vóór de sluiting intrekken of wijzigen, maar nieuwe amendementen of nieuwe moties kunnen niet worden voorgesteld. Hand. 1918—19, blz. 2387.

Art. 77. Op voorstal van den Voorzitter oi van vijf leden kan de Kamer besluiten, dat de beraadslaging over eenig onderwerp op een in dat voorstel te vermelden tijdstip zal worden gesloten. Over dit voorstel wordt niet beraadslaagd.1) De Voorzitter heeit alsdan de bevoegdheid den nog beschikbaren tijd naar billijkheid te verdeelen.

(Dit artikel is ingevoegd bij de reglementshei ziening van 11 Maart 1919.)

Toepassing van dit artikel o. a.: Hand. 1918—19, blz. 2494 (duur behandeling motie V2 uur); blz. 2698 (duur behandeling motie Va uur); blz. 2779 (duur behandeling interpellatie % uur); Hand. 1919—20, blz. 1004, verlenging van het tijdstip blz. 1058; voorts blz. 2553, 2582; Hand. 1920— 21, blz. 87, 88, 257, 679—680 (spreektijdverdeeling fractiesgewijs ter sprake gebracht, maar niet toegepast); Hand. 1921—22, blz. 779 (verdeeling van den spreektijd fractiesgewijs), 2719 en 2766; Hand. 1922—23, blz. 329 (verdeeling

1) De Voorzitter kan dus het woord niet verleenen: Hand. 1920—21, blz. 996—997.

288

Sluiten