Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 95. . komen, dat een voorstel tot het doen vervallen van een der onderdeelen van een artikel, dat naar die onderdeelen gesplitst in behandeling en stemming kwam, niet als amendement is aangemerkt (Hand. 1920—21, blz. 223, 275). Ook is niet als amendement te beschouwen een voorstel om een begrootingsartikel met het geheele daarbij uitgetrokken bedrag te verminderen (Hand. 1919—20, blz. 1043).

Evenmin wordt als amendement beschouwd een voorstel om een artikel van een wetsontwerp tot wijziging eener wet zóó te lezen, dat de bestaande redactie van die wet weer wordt hersteld. Vgl. een niet toegelaten amendement bij de Grondwetsherziening van 1922, om de wijziging van een grondwetsartikel zóó te veranderen, dat het bestaande grondwetsartikel werd gehandhaafd. De voorsteller kon door tegen de voorgestelde wijziging te stemmen, zijn doel bereiken (Hand. 1921—22, blz. 882).

Is het noodig, dat een amendement zich uitstrekt tot al de gevolgen, die het op het voorstel, waarop het is ingediend, hebben moet? Een amendement op een artikel van een voorstel brengt dikwijls ook wijziging van een of meer andere artikelen mede. Het is voorgekomen, dat de Voorzitter als zijne meening te kennen gaf, dat de voorsteller van een amendement verplicht is zijn voorstel uit te strekken tot al de gevolgen, die het op den tekst van het wetsontwerp hebben moet, waarvan alleen zijn uit te zonderen de wijzigingen in het volgnummer of in de aanhaling van artikelen, waarvoor de Voorzitter zorgt (art. 101 R. v. O.) Vgl. o. a. Hand. 1880—81, blz. 865 en 923—5.

Ofschoon het altijd wenschelijk moet worden geacht, dat bij een voorgesteld amendement de gevolgen daarvan in andere artikelen door den voorsteller zoo volledig mogelijk worden aangegeven, is het niet bepaald noodig, aangezien er gelegenheid bestaat alsnog bij tweede lezing (art. 100 R. v. O.) wijzigingen, noodig geworden door aangenomen amendementen, in een wetsontwerp aan te brengen.

Alleen in de door haar te behandelen wetten kan de Kamer wijzigingen brengen. Wat bij die voorstellen ter goedkeuring wordt aangeboden: gesloten tractaten, contracten, besluiten van Provinciale Staten of van andere corporaties, is in geen geval voor wijziging vatbaar. De inhoud

332

Sluiten