Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van die stukken kan de Tweede Kamer leiden tot weigering Art. van hare goedkeuring, maar niet tot toepassing van het recht van amendement op die stukken zelve. *) Op eene bij een wetsontwerp behoorende ontoerp-overeenkomst kunnen echter amendementen worden voorgesteld. Vgl. Hand. 1920—21, blz. 1928 en vlg.

Wel mogen amendementen worden voorgesteld op aanhangsels van wetten, waaronder zijn te verstaan tabellen, formulieren, enz., die afzonderlijk achter den tekst der wet zijn gevoegd, doch daarvan deel uitmaken, en slechts voor de duidelijkheid niet in den tekst zijn opgekomen. Vgl. o. a. de amendementen, voorgesteld op:

de tabellen, behoorende bij de Kieswet van 1850: Hand. 1849—50, o. a. blz. 1—9 van 10 Juni;

de tabellen, behoorende bij het wetsontwerp betreffende de nieuwe rechterlijke inrichting. Hand. 1872—73, blz. 1543;

de tabel, bedoeld in art. 99 der Kieswet, genoemd in de Additionnele Artikelen der Grondwet. Hand. 1886—87, blz. 2072 en vlg.;

de tabellen bij het wetsontwerp Prov. Kiesdistricten. Hand. 1896—97, blz. 702;

de tabellen bij het wetsontwerp Loodspensioenen. Hand. 1904—5, blz. 1997;

de tabel bij het wetsontwerp Herziening van de verdeeling der gemeenten in klassen voor de personeele belasting. Hand. 1906—7, blz. 1757—8;

het programma, bedoeld in art. 67 ontwerp-Militiewet. Hand. 1911—12, blz. 428;

de tabel, behoorende bij de Tariefwet, bevattende het tarief van invoerrechten. Hand. 1924—25, blz. 258 vlg.

Het is wel voorgekomen, dat de Kamer op eene door aanneming van een amendement genomen beslissing is teruggekomen; ook zijn daartoe wel eens pogingen gedaan, welke echter niet tot het beoogde doel leidden.

Vgl. voor het terugkomen op aangenomen amendementen: Amendement-de Beaufort bij de Grondwetsherziening van 1887 (art. 78) en de discussiën deswege (Hand. 1886— 87, blz. 1324, 1351—1357 en 1363).

J) Vgl. mr. J. T. BUYS, De Grondwet, I, blz. 608.

333

Sluiten