Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben toot de veranderingen, door de Regeering na het uitbrengen Art van het verslag in het voorstel gebracht.

(Art. 75 1888; art. 68 1874, 1872, 1852; art. 66 1851; art. 87 1849.)

Verzending van amendementen en wijzigingen der Regeering aan de afdeelingen of aan de commissie van rapporteurs, werd voor het eerst mogelijk gemaakt door eene bepaling in het reglement van 1851. Na het verlaten van het stelsel van zelfstandige rapporteurs in 1852, werd in het reglement alleen voorzien in de verzending van beide soorten van wijzigingen aan de afdeelingen; in 1874 werd daaraan toegevoegd, dat amendementen ook aan de commissie van rapporteurs konden worden verzonden en in 1888 werd de tegenwoordige bepaling vastgesteld.

Tot verzending van amendementen naar de commissie van rapporteurs werd in de zitting 1892—93 een voorstel gedaan (amendementen op de Kieswet). Het werd echter ingetrokken. Hand. 1892—93, blz. 1865—9.

Verzending van amendementen naar de afdeelingen, voor het eerst in de zitting 1849 voorgesteld (Hand. blz. 543—7 en 608—9) maar verworpen, is herhaaldelijk voorgekomen. Zoodanige verzending had plaats: 1°. op voorstel van leden of van den Voorzitter Vgl o. a. Hand. 1850-51, blz. 1154-1159; Hand'. 1856JLJ> J50^1' m' Hand 1862-63, blz. 631-2; Hand. 1869—70, blz. 1099—1100; Hand. 1894—95, blz 1274Hand. 1898—99, blz. 1161—5. *)

Bijzondere vermelding verdienen nog de volgende gevallen:

28 November 1858 werd aangenomen eene motie van orde van den heer Thorbecke, luidende: „om voort te gaan met de behandeling van art. 1 van het wetsvoorstel (van den heer Sloet tot Oldhuis tot afkoopbaarheid der tienden) en het daarop voorgestelde amendement van den heer de Brauw, met bepaling, dat bijaldien dit laatste mocht worden aangenomen, alsdan het tweede amendement van dit lid op art. 2 en verdere amendementen naar de afdeelingen

1J. "Ct verslag van het afdeelingsonderzoek der amendementen werd door een der voorstellers en door de Regeerinö schrifte S beantwoord: zitting 1898-99. bijl. 16, n°. 28, en u£5£{

339

Sluiten