Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 102. bijl. 1922—23, 180, n°. 1; bijl. 1923—24, 112, n°. 1, 125r n°. 1, 129, n°. 1, 141, n°. 1 en 143, n°. 3) öf om de in handen der commissie gestelde bescheiden voor kennisgeving aan te nemen (Vgl. o. a. bijl. 1924—25, 124 en 125, n°. 1; 136, n°. 1).

Indien de commissie niet eenstemmig is in haar oordeel over de tot onderzoek in hare handen gestelde zaak, kunnen de meerderheid en minderheid beide eene aparte conclusie voorstellen. Dit gebeurt meermalen (Vgl. o. a. Hand. 1882—83, blz. 488; Hand. 1891—82, blz. 887; Hand. 1898—99, blz. 1066; Hand. 1905—6, blz. 2242; Hand. 1908—9, blz. 2219; Hand. 1920—21, blz. 1590).

Ingevolge de in het tweede lid toepasselijk verklaarde artikelen, kunnen op de conclusies van verslagen omtrent regeeringsbescheiden amendementen worden voorgesteld. x) Als amendement is meermalen de door de minderheid der commissie voorgestelde conclusie beschouwd (Vgl. o. a. Hand. 1882—83, blz. 581; Hand. 1889—90, blz. 1676; Hand. 1891—92, blz. 887, 940; Hand. 1892—93, blz. 76; Hand. i898—99, blz. 1066). Amendementen moeten, ten gevolge van de toepasselijkverklaring van art. 96, derde lid, door vijf leden worden voorgesteld of ondersteund (Vgl. o. a. Hand. 1909—10, blz. 1715, 1932; Hand. 1923—24, blz. 1650). De conclusies van de minderheid eener commissie, als amendement beschouwd wordende, moeten derhalve ook worden ondersteund (Vgl. o. a. Hand. 1891—92, blz. 889; Hand. 1892—93, blz. 76; Hand. 1898—99, blz. 1066).

Art. 102 werd in 1888 als zelfstandig artikel in het reglement geplaatst. Vóór dien tijd waren in een ander artikel (art. 43 reglement van 1874) enkele bepalingen omtrent het benoemen van commissies voor regeeringsbescheiden opgenomen, maar omtrent de behandeling van de verslagen dier commissies was niets bepaald. In 1888 werd in het voorloopig verslag omtrent het voorstel tot reglementsherziening op vaststelling van bepalingen daaromtrent, gelijk aan de thans geldende, aangedrongen. Hierdoor zou in eene leemte worden voorzien. „Immers thans" — zoo leest men in het verslag — „bestaat bij het bureau der Kamer steeds twijfel omtrent de behandeling van wijzigingen, die op de

l) Ook sub-amendementen. VgL o. a. Hand. 1881—82, blz. 819.

362

Sluiten