Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

conclusiën der bier bedoelde commissiën worden voorge-Art. 102. steld. Somtijds zijn zij beschouwd als amendement; somtijds is eerst de door de commissie voorgestelde conclusie, dan die door anderen voorgesteld, in stemming gebracht. Het aannemen van een vasten regel, naar welken de voorstellers van wijzigingen zich kunnen richten, is wenschelijk".

Overeenkomstig de bepaling in het reglement moeten de van de conclusie der commissie afwijkende voorstellen het eerst in stemming komen. *) Dit heeft echter bezwaar in, indien de afwijkende conclusie van minder verre strekking is dan de door de commissie voorgestelde. Dan is het met het oog op de orde der stemming wenschelijk, dat eene afwijkende conclusie niet als amendement, maar als zelfstandig voorstel wordt behandeld, zoodat de orde der stemming door de verste strekking der voorstellen wordt bepaald. 2) De vraag, welk voorstel de verste strekking heeft, is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Zoo kan bijv. eene conclusie, strekkende om de Regeering te verzoeken eenige maatregelen te nemen, uit een bepaald oogpunt bezien, van verdere strekking worden geacht dan eene afwijkende conclusie om de Regeering eenvoudig dank te zeggen voor de verstrekte inlichtingen. Zoo beschouwd, is het beter de afwijkende conclusie niet te behandelen als wijziging in de oorspronkelijke conclusie, maar als een zelfstandig voorstel, en zal, daar de verste strekking voorrang heeft, bij de stemming de oorspronkelijke conclusie het eerst

in stemming moeten komen (Vgl. o. a. Hand. 1905 6,

blz. 2248, Hand. 1921—22, blz. 1756). Voor de opvatting, dat een voorstel om aan eene zaak verder niets te doen, van verdere strekking is dan een voorstel in de zaak bepaalde maatregelen te nemen, is echter ook veel te zeggen. Beziet men het geval zóó, dan zal de stemming juist in omgekeerde volgorde moeten plaats vinden (Vgl. o. a. Hand. 1920—21, blz. 1590; Hand. 1922—23, blz. 2634; Hand. 1923—24, blz. 1482).

Volgorde bij stemming: 1°. conclusie van de meerderheid der commissie; 2°. conclusie minderheid; 3°. amendement: Hand. 1891—92, blz. 940—1. Stemming over sub-amende-

*) Vgl. Hand. 1909—10, blz. 1716 en 1733; Hand. 1923—24, blz. 1482. 2) Vgl. Hand. 1923—24, blz. 2399.

363

Sluiten