Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de omschrijving van eene aangevraagde interpellatie wijzi-Art. lil. ging is gebracht, in verband met geopperde bezwaren om de interpellatie-aanvraag in den oorspronkelijken vorm toe te staan (Vgl. Hand. 1920—21, blz. 2113, 2180; Hand. 1921 —22, blz. 1247).

Meermalen is het gevraagde verlof tot het houden eener interpellatie geweigerd. Vgl. o. a. Hand. 1849, blz. 533; Hand. 1889—90, blz. 1477—9; Hand. 1918—19, blz. 584—7, 1128; Hand. 1919—20, blz. 2180—7; Hand. 1920—21, blz! 1391; Hand. 1922—23, blz. 838—842, 1467—1474; Hand 1923—24, blz. 307—9.

Ook is het voorgekomen, dat een verzoek om verlof tot interpelleeren werd ingetrokken, na door den Voorzitter gemaakt bezwaar om voor te stellen het verlof toe te staanHand. 1921—22, blz. 2050—2.

Intrekking van aangevraagde interpellaties, o. a. Hand 1849, blz. 713; Hand. 1891—2, blz. 738, 843, 866; Hand. 1892—93, blz. 900; Hand. 1907—8, blz. 21; Hand. 1919—20 blz. 1270, 1289.

Enkele malen is het voorgekomen, dat bij verhindering van een lid, aan wien verlof tot het houden eener interpellatie was verleend, om op den voor die interpellatie bepaalden dag in de vergadering tegenwoordig te zijn, aan een ander lid werd toegestaan de interpellatie te houden. Vgl. o. a. Hand. 1919—20, blz. 208, 1425; Hand. 1923—24 blz. 467.

Vroeger jaren werd zeer vaak eene interpellatie gehouden op denzelfden dag, waarop het verlof voor de interpellatie werd verleend. Vgl. o. a. Hand. 1849, blz 551Hand. 1849—50, blz. 298; Hand. 1851—52, blz. 1039; Hand' 1854—55, blz. 981; Hand. 1859—60, blz. 634; Hand 1865—66, blz. 529; Hand. 1871—72, blz. 794; Hand 1879—80, blz. 169; Hand. 1881—82, blz. 1137; Hand' 1883—84, blz. 1248; Hand. 1888—89, blz. 829. Tegenwoordig komt dat bij hooge uitzondering voor. Vgl 20 Maart 1920 (Hand. 1919—20, blz. 1726, 1727—1732).

Niet of gedeeltelijk beantwoorden van interpellaties. 6 Mei 1872 wordt aan een lid verlof verleend den Minister van Oorlog te interpelleeren omtrent de wenschelijkheid om de oorlogsbegrooting te behandelen (Er was een mini-

371

Sluiten