Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI. VAN DE ADRESSEN OF VOORDRACHTEN VOLGENS ART. 120 DER GRONDWET. *)

Art. 113. Alle adressen oi voordrachten, volgens art. 120 der. Grondwet van de Kamer uitgaande, worden ontworpen door eene 113' Commissie, bestaande uit vijf leden, uit en door elke afdeeling één te kiezen.

Ieder lid kan schriftelijk voorstellen, over eenig onderwerp een adres oi voordracht aan den Koning te ontwerpen.

De Kamer beslist of eene Commissie van redactie zal worden benoemd.

(Art. 90 1888; art. 81 1874, 1872, 1852; art. 78 1851; art. 98 1849; art 92 1846; art. 89 1842.)

*) In de practijk zijn alleen adressen bekend. De Grondwet spreekt van voordrachten. Daarom zijn beide uitdrukkingen gebezigd (Zitting 1888, bijl. 10, n°. 7, blz. 23).

Na 1849 heeft de Kamer aan de(n) Koning (in) adressen gezonden:

a. tot beantwoording der Troonrede;

b. tot beantwoording van kennisgevingen van geboorte, huwelijk of overlijden van leden van het Koninklijk Huis.

a. Vóór 1906 werd, wanneer de zitting met eene Troonrede was geopend, deze steeds met een adres beantwoord. In genoemd jaar besloot de Kamer de Troonrede niet meer met een adres te beantwoorden, tenzij bijzondere omstandigheden zulks wenschelijk maakten (Vgl. deel I, blz. 99 en Hand. 1905—6, blz. 2009—2011; bijl. 211).

Na de opening van 1911 werd een voorstel van den heer Troelstra c. s. om de Openingsrede met een adres van antwoord te beantwoorden, niet in behandeling genomen. Bij de daaromtrent gevoerde discussie kwam ter sprake: de afschaffing, als regel, van adressen van antwoord op de Troonrede, in 1906; en het zenden van een adres van antwoord als de Koningin geen Troonrede heeft gehouden, maar de zitting door eene commissie is geopend. Hand. 1911—12, blz. 14—20.

Later, in September 1918, werden voorstellen van de heeren Troelstra en Wijnkoop c. s. om een adres van antwoord op de Troonrede tot de Koningin te richten, verworpen (Hand. 1918—19, blz. 19—31, bijl. nos. 212 en 213) en in September 1922 verwierp de Kamer een voorstel van

377

Sluiten