Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname en Artt. 158-160. Curacao n°. 5. Telkenjare na de opening der zitting krijgen de in de vorige zitting niet afgedane zaken een nieuw nummer. Zijn er bijv. 100 zaken onafgedaan gebleven, dan worden aan deze de hoofdnummers 6—105 toegekend. Nieuwe zaken worden dan genummerd van 106 af.

Van de Gedrukte stukken, welke als regel ter breedte van de helft eener pagina worden gedrukt, zoodat naast den tekst eene witte kolom overblijft voor het maken van aanteekeningen, verschijnt kort na hunne uitgifte een overdruk in twee kolommen naast elkaar, zoodat de witte halve bladzijde voor aanteekeningen vervalt. Deze uitgave, officieel genaamd „Bijlagen tot de Handelingen der Tweede Kamer", heeft eene eigen paginatuur. De omvang van een jaargang is slechts ongeveer de helft van dien der „Gedrukte stukken" en zij eigent zich daarom beter voor bewaren. Op deze uitgave wordt ook het jaarlijks verschijnend register gemaakt.

HOOFDSTUK XIV.

VAN HET ONTSLAG DER LEDEN EN VAN DE GEVOLGEN DER SLUITING EENER ZITTING.

Art. 159. Een lid zijn ontslag nemende, deelt dit aan de Kamer mede, die hiervan kennis geeft aan den Minister, wien de uitvoering der Kieswet aangaat. *) Indien, tijdens het nemen van het ontslag, de zitting der Kamer gesloten is, geeft het lid zelf kennis aan den genoemden Minister, dat hij zijn ontslag genomen heeft. 2)

(Art. 134 1888; art. 127 1874, 1872; art. 129 1852; art. 126 1851; art. 117 1849; art. 114 1846; art. 109 1842.)

Het geval heeft zich meermalen voorgedaan, dat een lid zijn ontslag nam, terwijl de zitting niet gesloten, maar de Kamer op reces was. Aangezien dan de Kamer niet aan den Minister kennis kan geven van het ontslag, wordt in dat geval, opdat de plaats niet langer dan noodig is open blijve, het artikel zoo toegepast, dat de Voorzitter een afschrift van den ontvangen brief aan den Minister doet toekomen.

Art. 160. Alle werkzaamheden der Kamer of van door haar, den Voorzitter of de afdeelingen benoemde Commissiën, de behandeling van voorstellen des Konings daaronder begrepen, die bij de sluiting

Vgl. o.a. Hand. 1921—22, blz. 81; 1923—24, blz. 3, 303. 2) Vgl. o.a. Hand. 1922—23, blz. 3.

407

Sluiten