Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorstel strekte hoofdzakelijk om voor de werkwijze der vaste commissie in plaats van de bepalingen betreffende de commissie van voorbereiding, die van de bijzondere commissie van toepassing te verklaren, waardoor afdeelingsonderzoek van de naar eene vaste commissie verzonden voorstellen zou komen te vervallen. Voorgesteld werd voorts om het aantal leden der commissie op zeven te bepalen, waardoor meer gelegenheid zou ontstaan bij de benoeming met verschillende richtingen in de Kamer rekening te houden.

Uit het verslag van het afdeelingsonderzoek van het voorstel bleek niet van overwegende bezwaren daartegen. Wel waren er leden, die tegen eene veelvuldige uitschakeling van het afdeelingsonderzoek bezwaar hadden. Het geval zou zich dan nog meer voordoen, dat wetsontwerpen in openbare behandeling kwamen, waarmede een groot deel der leden zich niet bemoeid had. Vooral tegen uitschakeling van het afdeelingsonderzoek van belangrijke wetsontwerpen, werd bezwaar geopperd. In overweging werd gegeven twee soorten van vaste commissies in te voeren: één met en één zonder afdeelingsonderzoek. Ofschoon men zich in het algemeen niet tegen het voorstel wilde verzetten, vooral niet nu het slechts nog eene proef betrof, werd toch de hoop uitgesproken, dat met het nemen van die proef in den aanvang zeer bedachtzaam zou worden te werk gegaan. Blijkens hun antwoord, was dat ook de opvatting van de voorstellers. — Op het denkbeeld om voorbereiding door vaste commissies met en zonder afdeelingsonderzoek mogelijk te maken, gingen de voorstellers niet in. Naar hunne meening bestond aan die twee soorten van commissies geen behoefte, omdat het doel ook zonder behoud van het bestaande artikel 54 kan worden bereikt. Ieder lid, dat een wetsontwerp, hetwelk naar eene vaste commissie zal worden gezonden, in de afdeelingen zou willen zien onderzocht, zal kunnen voorstellen van het besluit der centrale afdeeling af te wijken en eene commissie van voorbereiding voor dat ontwerp te benoemen. Indien de Kamer daarin medegaat, zullen de leden der vaste commissie tot leden der commissie van voorbereiding kunnen worden aangewezen, waardoor met de voordeelen der vaste commissie het afdeelingsonderzoek verzekerd zal zijn.

410

Sluiten