Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstellen, de beraadslaging over eene voorgestelde wijziging uit te stellen of deze naar de afdeelingen of de betrokken commissie te zenden, 338—339. Voorbeelden, 340—342.

Commissiën van vijf leden tot onderzoek van Regeeringsbeschoiden worden door den Voorzitter benoemd, 358.

Commissie van vijf leden kan door de Kamer worden benoemd ter overweging of een voorstel op grond van artt. 117 en 118 Grondwet zal worden gedaan, 365.

Commissie van vijf leden, uit en door elke afdeeling gekozen, tot het ontwerpen van adres aan den Koning, 377, 380.

Commissiën tot aanbieding van adressen aan den Koning bestaan uit de commissie van redactie en drie door den Voorzitter te benoemen leden, 381.

Commissiën tot aanbieding van voordrachten van personen bestaan uit de stemopnemers en vier door den Voorzitter te benoemen leden, 388.

Commissie van vijf leden voor de verzoekschriften, benoemd door den Voorzitter, 390. Zie verder Verzoekschriften.

Vaste commissie voor de Buitenlandsche Zaken. Ingesteld, 115 117. Bepalingen omtrent die commissie, 397—398.

Vaste commissie voor de Staatsuitgaven. Ingesteld, 123—124. Bepalingen omtrent die commissie, 398—399.

Commissiën van Rapporteurs e. a. kunnen bij verslag voorstel doen tot het instellen eener enquête, 399, 400.

Commissie van enquête. Zie Enquête.

Conclusiën van verslagen van commissiën, belast met het onderzoek van Regeeringsbescheiden; wijze van behandeling: zie onder Regeeringsbescheiden. — Bij verwerping van het voorgesteld besluit der commissie, wordt onmiddellijk eene andere commissie benoemd, 359, 364.

De voor te stellen conclusie omtrent een verzoekschrift ligt ter inzage, in openbare vergadering, 392. — Is aangenomen wanneer zich niemand verzet, anders opent de Voorzitter de beraadslaging er over en beslist de Kamer, 395. — Zie verder Verzoekschriften.

Constitueering van commissiën, 209.

Deelnemingsbetuigingen van de zijde der Kamer, 268.

Derde lezing, 95, 354.

Drukken van voorstellen, door den Koning ingezonden, 217; van verslagen van commissiën, 227, 234, 239, 250, 359, 361; van door de leden volgens artt. 25 en 48 ingeleverde nota's, 234, 250; van de bij de commissie van voorbereiding ingekomen stukken, 250; van door de Regeering ingezonden besluiten en mededeelingen, 265— 266; van wijzigingen (amendementen), 306; van voorstellen ingevolge artt. 117 en 118 Grondwet, 367; van ontwerp-adressen, 379, 380; van voorstellen tot instellen van enquête, 401.

Drukken van stukken in 't algemeen; alleen voor de leden, 406. — Inrichting van de „Gedrukte stukken" der Kamer en van de „bijlagen", 406^407.

420

Sluiten