Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reglement van orde. Eenige bepalingen uit de reglementen van de Nationale vergadering van 1796, van de Constitueerende Vergadering en van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks van 1798, 127—129. Reglement van orde van het Wetgevend Lichaam van het Koninkrijk Holland, 129—133. — Reglementen van orde van de Tweede Kamer: van 1815, 1—3; toepassing, 4—10; wenschelijkheid van wijziging, 21;

voorstellen betreffende dat reglement in 1816—1842, 10 13;

wijzigingsvoorstel dubbele Kamer van 1840, 13—14; van 1842,

14— 20; herzieningsvoorstellen, 23 en vlg.; van 1849, 29;—37; van 1851, 37—43; van 1852, 43—51; herzieningsvoorstellen in 1864, 54—57; in 1866—1868, 57—59; herziening in 1872—1872, 61—70; voorstel tot weder-invoering van het reglement van 1852 (in 1873), 71; daartoe besloten ten aanzien van de behandeling der begrootingswetten voor 1874, 71—72, maar overigens verworpen, 76; herziening in 1874, 71—76; herzieningsvoorstellen van 1874—1884, 76—89; herziening in 1888, 89—97; herziening in 1909, 102—110; idem in 1919, 119—123; wijzigingsvoorstellen tot 1925, 123—125 en Naschrift (blz. 409—411).

Tekst van de reglementen van 1815, 1—3; 1842 (hoofdinhoud),

15— 17; 1849, 134—146; 1851 (afdeelingen en commissie van rapporteurs), 147—149; 1852 (idem), 150—151; 1874 (afdeel ingen, commissie van rapporteurs en openbare vergaderingen), 152—159; 1888, 160—178. — Geldende reglement, 193—408, 411.

De Voorzitter doet het reglement naleven, 204. — De Voorzitter kan den spreker in zijne rede storen, wanneer deze aan het opvolgen van het reglement herinnerd moet worden, 280. — Herziening, 408.

Schorsing. Eene motie tot schorsing der beraadslaging moet door ten minste vijf in de vergaderzaal aanwezige leden worden voorgesteld of ondersteund, 270, 273.

Schorsing der vergadering door den Voorzitter, ter handhaving van de orde, 304; tumult in de vergadering, 305.

Schriftelijk overleg. Zie Overleg.

Sectiën. Zie Afdeelingen.

Seniorenconvent, 107, 112.

Sluiting der beraadslaging op voorstel van den Voorzitter. Voorstel om eene bepaling hieromtrent op te nemen, teruggenomen, 77—79; over de motie tot sluiting wordt niet beraadslaagd, 79; bepalingen vastgesteld, dat de motie tot sluiting niet met redenen mag zijn omkleed, 80. _ Bepaling omtrent sluiting op voorstel des Voorzitters in het reglement gebracht, 122. — Sluiting op voorstel van vijf leden, 286—288. — Voorstel om de beraadslaging over eenig onderwerp op een in dat voorstel te vermelden tijdstip te sluiten; deze bepaling aangebracht, 122. — Toepassing, 288—289. — Sluiting der beraadslaging over artikelen en beweegreden van voorstellen, 342—343.

427

Sluiten