Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

ning wordt aanbevolen, aldus een wissel trekkende op den vooruitgang van het menschdom in ideëele gezindheid, terwijl anderzijds wordt verondersteld dat een ernstig conflict aanleiding kan geven tot het loslaten van een horde, die zich niet houdt aan de bestrijding van de gewapende macht harer tegenpartij, doch zich niet ontziet als oorlogsdoel de weerlooze bevolking uit te moorden.

Maar bovendien, zooals ik straks reeds deed uitkomen, het middel is erger dan de kwaal; het gebied van een ontwapend en weerloos Nederland is een welkom terrein voor de partijen in geschil om hun conflict uit te vechten en waar blijft dan de waarborg, dat wij voor de toepassing van oorlogsmiddelen gespaard blijven? Wij genieten dan alle nadeelen en geen enkel voordeel staat daartegenover.

De menschheid moet doordrongen worden, dat steeds onder alle omstandigheden menschelijkheid en gerechtigheid moeten zegevieren. Laat men al vast beginnen met een aantal strijdmiddels buiten de wet te stellen; het is daarom hoopvol, dat van den staat die m den wereldoorlog den chemischen strijd ontketende thans het voorstel tot het verbod van het gebruik van chemische'strijdmiddelen is uitgegaan.

Mijne conclusie is alzoo, dat, zoolang geen volledige waarborg voor onze veiligheid bestaat, Nederland weerbaar moet blijven voor het behoud van den vrede en van ons zelfstandig volksbestaan.

Wij zijn steeds geweest een zeevarende natie en weten daarom zoo goed, wat het beteekent te moeten roeien met' de riemen die wij hebben, met het verloopen van het getij de bakens te verzetten tussehen de klippen door te zeilen en zooveel mogelijk te schipperen.

Maar de toepassing van al die bijzondere nationale eigenschappen zou ten slotte ook haar grenzen kunnen hebben en dan is ons beste anker de wetenschap, dat men ons niet kan beschouwen als een nul in het cijfer, dat men ons niet ongestraft in een hoek kan duwen of onder den voet loopert.

Om dat te voorkomen, diene de Nederlandsche weermacht.

Ik heb gezegd.

Sluiten