Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

van dat der personen, die daartoe toetraden, dat het moest zijn een rechtspersoon.

De naamlooze vennootschap, zooals het Wetboek van Koophandel die regelt, was — zoo voelde men — daarvoor niet de aangewezen vorm; deze toch was een gemeenschap van kapitaal, die onafhankelijk van de personen der aandeelhouders haar doel nastreefde, terwijl bij de coöperatie het welslagen juist afhankelijk zou zijn van de mate waarin de aanhangers daartoe zouden samenwerken. De bedoeling der coöperatie is een groep personen in staat te stellen collectief datgene tot stand te brengen, wat zij door gemis aan kapitaal en crediet individueel niet zouden kunnen bereiken.

Nu bepaalt echter artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, dat behalve de eigenlijke maatschap, de wet ook vereenigingen van personen als zedelijke lichamen erkent, „hetzij dezelve op openbaar gezag als zoodanig zijn ingesteld of erkend, hetzij zij als geoorloofd zijn toegelaten, of alleen tot een bepaald oogmerk, niet strijdig met de wetten of de goede zeden, zijn samengesteld." Dergelijke wettig bestaande lichamen zijn, ingevolge artikel 1691, evenals particuliere personen, bevoegd tot het aangaan van burgerlijke handelingen. De overige artikelen van denzelfden (tienden) titel bevatten.de verdere uitwerking van dit beginsel, waarbij artikel 1697 nog uitdrukkelijk bepaalt, dat de rechten en verplichtingen der leden van zoodanige vereeniging worden geregeld naar de verordeningen, waarop zij door het openbaar gezag zijn ingesteld of erkend, of naar haar eigene mstellingen, overeenkomsten en reglementen, en, voor zooverre die ontbreken, naar de bepalingen van dezen titel.

De eenige wettelijke regeling, die, buiten de bepalingen van Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel, individuen in staat stelde een rechtspersoon als hier bedoeld in het leven te roepen, was toentertijd de wet van 22 April 1855, SM. no. 32, tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering, die in artikel 5 bepaalt: „Geene vereeniging, buiten die door de Grondwet

Sluiten