Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

of andere wetten ingesteld, treedt als rechtspersoon op dan na of door eene wet, of door Ons te zijn erkend." Het gevolg van een en ander was dan ook, dat voor vereenigingen op coöperatieven grondslag aanvankelijk meestal de vorm eener vereeniging krachtens de wet van 1855 gekozen werd en dus koninklijke goedkeuring op de statuten werd gevraagd.

Tot 1874 leverde het geen moeilijkheid op een dergelijke goedkeuring te bekomen, doch in dat jaar weigerde de toenmalige Minister van Justitie Mr. G. de Vries Azn. zijne medewerking tot het verleenen daarvan op de statuten eener crediet-vereeniging, die te Amerongen zou worden gevestigd. Aan de verzoekers werd te kennen gegeven, dat genoemde vereeniging blijkens haar statuten niet was een vereeniging van personen als bedoeld bij art. 15 der wet van 22 April 1855, maar veeleer was te beschouwen als een vennootschap, waarop volgens art. 14 derzelfde wet hare aan dat artikel voorafgaande bepalingen niet van toepassing zijn.

Juist de essentieele kenmerken der coöperatie: de bepalingen betreffende de terugbetaling van inleggeld hij uittreden als lid, de winstdeeling en de aansprakelijkheid, waren voor den Minister een onoverkomelijk bezwaar om het verzoek in te willigen, daar ze, naar zijne opvatting, niet te rijmen waren met een juridische eenheid met een eigen vermogen en dus ogk niet met het karakter van zedelijke lichamen.

Deze beslissing maakte de quaestie eener bijzondere wettelijke regeling voor coöperatieve vereenigingen urgent.

Minister de Vries kon, ten gevolge van de ministerieele crisis in den zomer van 1874, geen gevolg geven aan zgn aangekondigd voornemen zoo spoedig mogelijk een wetsontwerp in te dienen, doch zijn opvolger Van Lynden van Sandenburg, die ook op het standpunt stond, dat coöperatieve vereenigingen op erkenning volgens de wet van 1855 geen aanspraak konden maken, kwam de toezegging na door in het begin van 1875 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in te dienen, tot regeling van „de vennootschappen

Sluiten