Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV

corporatie ontmoeten in den wettelijken vorm eener coöperatieve vereeniging, te onderscheiden of wij ook te doen hebben met een coöperatieve vereeniging in materieelen zin»

Het beste begrip van de coöperatieve vereeniging kan men wel verkrijgen door haar te vergelijken met de naamlooze vennootschap en zich rekenschap te geven van beider economisch doel.

Het economische voordeel, dat de naamlooze vennootr schap haar aandeelhouders aanbiedt, is kapitaalwinst. De coöperatieve vereeniging beoogt geen individueele kapitaalverwerving. Zij heeft ten doel de gemeenschappelijke uitoefening van een bedrijf.

Dat zij aan het einde van een boekjaar in staat is een geldelijke uitkeering aan hare leden te doen, is een bijkomstige omstandigheid, een gevolg van het feit, dat zij haar onkosten slechts bij benadering van te voren kan ramen. Kon zij bij de door haar vast te stellen prijzen haar onkosten op feülooze wijze in rekening brengen, dan zou aan het einde van het boekjaar van eenige uitkeering bij een coöperatieve vereeniging, die alleen met hare leden werkt, geen sprake ziïn.

Dit geldt voor elke soort van coöperatieve vereeniging, hetzij de leden zich vereenigen als producenten, hetzij zij samenwerken als verbruikers.

Zqn het arbeiders, die hun arbeidskracht door middel van een gemeenschappelijk uitgeoefend bedrijf aan de markt brengen of door middel van hun vereeniging, in plaats van hun arbeidskracht particulieren ten dienste te stellen, de producten van hun arbeid te koop aanbieden, dan ziet de vereeniging zich genoodzaakt in plaats van de volle waarde van arbeidskracht of product aan haar leden uit te keeren, daarvan een gedeelte in te houden bij wijze van administratiekosten.

Hetzelfde heeft plaats, wanneer kleine ondernemers in plaats van hun persoonlijke arbeidskracht te vereenigen, een of ander onderdeel van hun bedrijf op gemeenschappelijke basis vestigen, hetzij dan dat de coöperatieve vereeniging optreedt als verkoopster van de producten van haar

Sluiten