Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV

leden, dan wel een deel van de productie zelve voor gemeenschappelijke rekening ter hand neemt.

Het sterkste komt deze eigenaardigheid der coöperatieve vereeniging misschien uit bij de coöperatieve verbruiksvereeniging. Hier gaat het er zelfs niet om het inkomen harer leden te versterken, maar om door besparing van uitgavenhun_nikomen verder te doen strekken. Haar doel is aan haar leden goede waren tegen een billijken prijs beschikbaar te stellen.

Omdat in het eene zoowel als in het andere geval het zoo moeilijk is, vooraf te berekenen op welk bedrag de door de leden te ontvangen, resp. te betalen, prijs moet worden gesteld om een sluitende rekening te krijgen, wordt in den regel de in het gewone verkeer geldende prijs aangenomen. Uit het feit, dat deze prijs te weinig, resp. te veel is, ontstaat als bijkomend verschijnsel de vorming van een overschot, dat daarom logisch zoo nauwkeurig mogelijk verdeeld wordt overeenkomstig de wijze, waarop het gevormd is.

De wijze van verdeeling van dit overschot, niet naar de kapitaaldeelname maar evenredig aan den omvang, waarin de leden tot het doel der corporatie hebben samengewerkt, is een specifieke trek der coöperatieve vereeniging. Het moge waar zijn, dat tot nog toe id geen enkele wet, welke ten doel heeft de juridische grondslagen voor de coöperatieve vereenigingen vast te leggen, de toepassing van dit beginsel tot criterium is genomen en dat er coöperatieve vereenigingen bestaan, die zich niet aan dit beginsel houden, dit neemt niet weg, dat dit systeem van verdeeling der bedrjjfsoverschotten, het eerst toegepast door de Equitable Pioneers-society te Rochdale, te beschouwen is als de grondslag, die de coöperatieve beweging, zooals wij die thans kennen, heeft groot gemaakt. Van het standpunt van den coöperator moet dan ook de vraag of coöperatieve vereenigingen, die zich in hare werkzaamheid uitsluitend tot haar leden beperken, „winst" maken, ontkennend worden beantwoord. Men kan het tegendeel dezer bewering slechts volhouden door de fictie van de juridische persoonlijkheid door te voeren en de vereeniging te stellen tegenover

Sluiten